Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Straży Miejskiej Wrocławia
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków komunalnych OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy


Ogłoszenie nr 376712 - 2016 z dnia 2016-12-30 r.

Wrocław: Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków komunalnych
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Wrocławia, krajowy numer identyfikacyjny 93102267600000, ul. ul. Gwarna  5/7, 50-001   Wrocław, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 71 3471634, 3471630, faks 71 3471635, e-mail straz@strazmiejska.wroclaw.pl Adres strony internetowej (URL): www.smwroclaw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków komunalnych
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody za pomocą sieci wodociągowej i odbiór ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej z obiektów administrowanych przez Straż Miejską, a zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Gwarnej 5/7, Wysokiej 6, F.Pautscha 4, Kosmonautów 274. Wielkości roczne kształtują się na poziomie: 1) dostawy wody ok. 3500 m3, 2) odbiór ścieków ok. 3500 m3


II.5) Główny kod CPV): 41110000-3,
Dodatkowe kody CPV: 65110000-4, 90000000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust 1 pkt 1 lit a) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Do obiektów Zamawiającego doprowadzona jest woda tylko i wyłącznie siecią wodociągową, natomiast odprowadzenie ścieków z tychże obiektów odbywa się siecią kanalizacyjną. Obiekty Zamawiającego zlokalizowane są na terenie miasta Wrocławia, do których jest doprowadzona sieć wodno-kanalizacyjna, której właścicielem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu z siedzibą przy ul.Na Grobli 14/16. Fakt ten powoduje, że z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, przedmiot zamówienia może być świadczony tylko przez jednego Wykonawcę, właściwego terytorialnie, którym jest MPWiK S.A. we Wrocławiu. Z uwagi na powyższe, są spełnione przesłanki,o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dlatego też przedmiotowe postępowanie należy przeprowadzić w trybie zamówienia z wolnej ręki. Istniejące przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze uniemożliwiają powierzenie realizacji przedmiotowego zamówienia innemu Wykonawcy. Z uwagi na powyższe, udzielenie przedmiotowego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki jest w pełni uzasadnione. Przewiduje się, że realizację przedmiotowego zamówienia w terminie od dnia 01.01.2017 r. na czas nieoznaczony.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

MPWiK S.A. we Wrocławiu,  ,  ul.Na Grobli 14/16,  50-421,  Wrocław,  kraj/woj. dolnośląskie

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf (PDF, 54KB) 2016-12-30 11:39:52 287 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chełchowski 30-12-2016 11:39:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Chełchowski 30-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chełchowski 30-12-2016 11:39:52