Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT- 2017


KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

ogłasza rozpoczęcie procedury naboru kandydatów do pracy na stanowiska

strażnika miejskiego - aplikanta

w patrolach prewencyjnych

oraz w patrolu konnym (1 etat)

Kandydatem na strażnika miejskiego może być:

 • ukończone 21 lat;

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie

popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 • korzystający z pełni praw publicznych;

 • posiadający dobry stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na stanowisku strażnika

miejskiego (wysoka sprawność fizyczna i psychiczna);

 • posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej (jeżeli podlega kwalifikacji

wojskowej);

Atutem będzie posiadanie przez kandydata:

 • prawa jazdy kat. B;

 • zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;

 • biegłej znajomości języka obcego;

 • licencji pracownika ochrony lub doświadczenia zawodowego w służbach mundurowych;

 • biegłej umiejętności obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych (skaner, drukarka) oraz programów

komputerowych (pakiet Microsoft Office, LibraOffice);

 • uprawnień instruktora jazdy konnej lub instruktora sportu jeździeckiego (osoby zainteresowane pracą

patrolu konnym).

Zakres obowiązków :

Do obowiązków służbowych strażnika miejskiego należeć będzie ochrona porządku publicznego we Wrocławiu

poprzez realizację zadań i uprawnień szczegółowo określonych w art. 11 i 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 2017 r.

o strażach gminnych (Dz. U. Z 2016 r., poz.706).

Informacja o warunkach pracy :

 • praca patrolowa w terenie;

 • praca w równoważnych godzinach pracy do 12 godzin na dobę, w tym w porze nocnej;

 • praca w wymiarze 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu (w tym praca w niedziele i święta);

 • stawka wynagrodzenia zasadniczego : 2800 zł;

 • dodatek za wieloletnią pracę oraz za pracę w godzinach nocnych na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania;

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych w przepisach prawa;

 • możliwość uzyskania pożyczki na cele mieszkaniowe oraz dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

 • umowa na czas nieokreślony po przepracowaniu 12 miesięcy i zdaniu, z wynikiem pozytywnym, egzaminu po ukończeniu przeszkolenia podstawowego.

Osoby zainteresowane pracą w Straży Miejskiej Wrocławia składają oferty wraz z wymaganymi dokumentami bezpośrednio w kancelarii Straży Miejskiej Wrocławia ul. Gwarna 5/7, 50-001 Wrocław, w dniach roboczych od pn - pt w godzinach 08:00 - 14:00, w zaklejonych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem kandydata i kontaktowym numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej oraz z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko aplikanta”.

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny odręcznie podpisany;

 • oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie, odręcznie podpisany;

 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i staż pracy;

 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności, w tym prawa jazdy oraz np. świadectwa ukończonych kursów itp.;

 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

 • kserokopia książeczki wojskowej, potwierdzająca uregulowany stosunek do służby wojskowej - dotyczy osób podlegających kwalifikacji wojskowej;

 • podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).”

Przyjmowanie ofert kandydatów, do końca bieżącego roku, odbywać się będzie w sposób ciągły. Komisja prowadząca rekrutację, po wstępnej weryfikacji przedłożonej aplikacji zaprosi kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Komisja zastrzega sobie prawo zaproszenia do postępowania kwalifikacyjnego tylko tych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne, określone w niniejszym ogłoszeniu, którzy :

- złożyli oferty kompletne pod względem formalnym,

- złożyli najciekawsze oferty,

- posiadają dodatkowe umiejętności preferowane na stanowisku strażnika miejskiego.

W ramach postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeprowadzone testy sprawdzające sprawność fizyczną kandydata oraz badania lekarskie i psychologiczne. Kandydaci zaproszeni na rozmowę będą zobowiązani do dostarczenia, przed datą przeprowadzenia testu sprawdzającego sprawność fizyczną, aktualnego zaświadczenia od lekarza medycyny rodzinnej lub lekarza internisty stwierdzającego, że kandydat może uczestniczyć w teście sprawnościowym.

Zatrudnienie kandydatów będzie następować sukcesywnie, w miarę napływających zgłoszeń. Szkolenie podstawowe może odbyć się poza Wrocławiem (na zasadach skoszarowania przez okres około 1,5 miesiąca).

Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia, będzie można odebrać osobiście w pok. 21 w siedzibie Straży Miejskiej Wrocławia - ul. Gwarna 5/7, po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Oferty nieodebrane w tym terminie zostaną zniszczone.

Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych :

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w listopadzie 2017 r. wynosi poniżej 6%.

Wrocław, dnia 19 grudnia 2017 r.

KOMENDANT

Straży Miejskiej Wrocławia

Zbigniew Słysz

Załączniki do pobrania

1 10_01_2018_13_24_55_ogłoszenie o permanentnym naborze aplikant - grudzień 2017.pdf (PDF, 21KB) 2018-01-10 13:24:55 57 razy
2 Ogłoszenie o permanentnym naborze aplikant - grudzień 2017.pdf (PDF, 75KB) 2017-12-20 07:40:32 38 razy
3 Test sprawnościowy.PDF (PDF, 15KB) 2017-12-20 07:40:32 126 razy
4 23_08_2017_12_16_14_Program testu sprawnościowego.pdf (PDF, 26KB) 2017-08-23 12:16:14 145 razy
5 23_08_2017_09_39_50_program_testu_sprawnosciowego.pdf (PDF, 24KB) 2017-08-23 09:39:50 4 razy
6 ogłoszenie o naborze PDF (skan).PDF (PDF, 19KB) 2017-05-24 13:56:46 202 razy
7 Ogłoszenie o naborze.PDF (PDF, 21KB) 2017-04-25 06:47:10 90 razy
8 kwestionariusz.pdf (PDF, 86KB) 2017-04-25 06:47:10 458 razy
9 oświadczenie.pdf (PDF, 14KB) 2017-04-25 06:47:10 220 razy
10 program_testu_sprawnosciowego.pdf (PDF, 27KB) 2017-04-25 06:47:10 381 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chełchowski 25-04-2017 06:47:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Chełchowski 25-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chełchowski 10-01-2018 13:25:39