Ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze - samodzielny referent ds. sekretarskich


Straż Miejska Wrocławia

ul. Gwarna 5 / 7

50 -001 Wrocław

ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze

samodzielny referent ds. sekretarskich

..................................................................

(nazwa stanowiska)

  1. Kandydat na stanowisko musi spełniać następujące wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku :

1) wymagania niezbędne:

a) wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku

b) minimum ogólny staż pracy 2 lata

c) niekaralność za przestępstwo umyślne

2) wymagania preferowane

a) doświadczenie zawodowe w pracy w jednostce samorządu terytorialnego, w tym w wykonywaniu

czynności przewidzianych na w/w stanowisku

b) biegła obsługa komputera i urządzeń peryferyjnych (drukarka, skaner, kserokopiarka) oraz

bindownicy, laminarki i faksu

c) znajomość obsługi platformy e-PUAP i programów do obsługi poczty elektronicznej, obsługi

mandatów oraz do obiegu pism

3) predyspozycje osobowościowe:

a) posiadać umiejętności interpersonalne, zdolności przekonywania, być osobą komunikatywną,

posiadać umiejętność pracy w zespole

b) charakteryzować się dużą odpornością na stres, mieć podzielność uwagi

d) posiadać wysoką kulturę osobista i dbałość o estetykę

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1) obsługa sekretarska Komendanta i jego zastępców oraz ich gości oraz interesantów

2) prowadzenie kalendarza spotkań Komendanta i jego zastępców

3) obsługa uroczystości i spotkań Komendanta

4) przyjmowanie i rozdział korespondencji zgodnie z wewnętrznym podziałem

5) redagowanie pism zleconych przez Komendanta

6) obsługa poczty elektronicznej Straży Miejskiej Wrocławia oraz za pośrednictwem platformy e-PUAP

7) obsługa programu SumPro w zakresie wysyłania paczek z nałożonymi mandatami do programu

Ksat

8) kierowanie ruchem telefonicznym i osobowym - udzielanie informacji i kierowanie petentów

zgodnie z podziałem organizacyjnym w Straży, celem załatwienia sprawy

3. Wymagane dokumenty :

1) list motywacyjny odręcznie podpisany

2) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej odręcznie podpisany

3) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i staż pracy

5) kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności

np. świadectwa ukończonych kursów itp.;

6) aktualna informacja z Rejestru Karnego o niekaralności (wystawiona po 01.06. 2017 r.) lub

podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu

z pełni praw publicznych;

Dokumenty aplikacyjne, tj. list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz.902).”

5. Informacja o warunkach pracy :

1) praca w wymiarze 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu od poniedziałku do

piątku

2) stawka wynagrodzenia zasadniczego : 2200 zł - 3300 zł

3) dodatek za wieloletnią pracę na zasadach określonych w Regulaminie Wynagradzania.

6. Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych :

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w maju 2017 r. wynosi poniżej

6%.

7. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać bezpośrednio w kancelarii Straży

Miejskiej Wrocławia ul. Gwarna 5/7, 50-001 Wrocław, w terminie do 26 czerwca 2017 r. do

godziny 14:00, w zaklejonych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem kandydata

i kontaktowym numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej oraz z dopiskiem: „dotyczy

naboru na stanowisko samodzielny referent ds. sekretarskich ”. Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej Wrocławia po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

8. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów rozpocznie się 3 lipca 2017 r. W ramach postępowania kwalifikacyjnego zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Straż Miejska Wrocławia zastrzega sobie prawo zaproszenia do postępowania kwalifikacyjnego tylko tych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu o naborze, którzy :

- złożyli oferty kompletne pod względem formalnym;

- złożyli najciekawsze oferty;

- posiadają dodatkowe umiejętności preferowane na stanowisku samodzielnego referenta ds.

sekretarskich

9. Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podana do wiadomości kandydatów na stronie

BIP Straży Miejskiej Wrocławia w zakładce „Praca w straży”.

10. Ilość etatów : 1

11.Zatrudnienie nastąpi w lipcu 2017 r.

12.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji

Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Gwarnej 5/7 w terminie do dnia 5 lipca 2017 r.

13.Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia, będzie można odebrać osobiście w pok. 21 w siedzibie Straży Miejskiej Wrocławia - ul. Gwarna 5/7, po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w terminie do 30 lipca 2017 r. Oferty nieodebrane w tym terminie zostaną zniszczone.

Wrocław, dnia 13 czerwca 2017 r.

Załączniki do pobrania

1 kwestionariusz.pdf (PDF, 86KB) 2017-06-14 12:21:14 90 razy
2 oświadczenie.pdf (PDF, 14KB) 2017-06-14 12:21:14 89 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chełchowski 14-06-2017 12:21:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Chełchowski 14-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chełchowski 14-06-2017 12:21:14