Ogłaszenie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów do pracy na stanowisko strażnika miejskiego - aplikanta (3 etaty) w Oddziale Ochrony Środowiska


KOMENDANT

STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

ogłasza rozpoczęcie procedury naboru kandydatów do pracy na stanowisko

strażnika miejskiego - aplikanta (3 etaty)

w Oddziale Ochrony Środowiska

Kandydat na strażnika miejskiego musi spełniać następujące wymogi :

 • ukończone 21 lat;

 • obywatelstwo polskie

 • nieposzlakowana opinia;

 • co najmniej średnie wykształcenie;

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 • korzystanie z pełni praw publicznych;

 • posiadanie dobrego stanu zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na stanowisku strażnika miejskiego

(wysoka sprawność fizyczna i psychiczna);

 • posiadanie uregulowanego stosunku do służby wojskowej (jeżeli podlega kwalifikacji wojskowej);

Atutem kandydata będzie :

 • posiadanie kwalifikacji zawodowych w zakresie ochrony środowiska, leśnictwa (technik ochrony

środowiska, inżynieria środowiska, biotechnolog, ekolog);

 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa ochrony środowiska, w tym ustawy o odpadach;

 • praca na stanowiskach związanych z ochroną środowiska, przyrody;

 • prawa jazdy kat. B;

 • zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;

 • biegła znajomość języka obcego;

 • doświadczenie zawodowe w służbach mundurowych;

 • ukończenie szkolenia podstawowego dla strażników gminnych (miejskich);

 • biegła umiejętność obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych (skaner, drukarka) oraz programów

komputerowych (pakiet Microsoft Office, LibraOffice).

Zakres obowiązków :

Do obowiązków służbowych strażnika miejskiego należeć będzie ochrona porządku publicznego we Wrocławiu

poprzez realizację zadań i uprawnień szczegółowo określonych w art. 11 i 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 2017 r.

o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 706).

Do głównych zadań strażnika w Oddziale Ochrony Środowiska będzie należało :

? podejmowanie działań kontrolnych i profilaktycznych ograniczających zjawiska degradacji środowiska

naturalnego, w tym przeciwdziałających niszczeniu zieleni, kompleksów leśno-parkowych i zanieczyszczeniu

powietrza, wód i gleby;

? wykonywanie zadań na rzecz ochrony zwierząt, przeciwdziałanie zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi

w związku z utrzymywaniem zwierząt domowych i wolno żyjących, egzekwowanie obowiązku ich

humanitarnego traktowania;

? egzekwowanie przestrzegania zasad postępowania z odpadami;

? współdziałanie w zakresie w zakresie ochrony środowiska z instytucjami samorządowymi, państwowymi

i organizacjami pozarządowymi;

? informowanie społeczności lokalnej o rodzajach zagrożeń dla środowiska naturalnego.

Informacja o warunkach pracy :

? praca patrolowa w terenie;

? praca w równoważnych godzinach pracy do 12 godzin na dobę, w tym w porze nocnej;

? praca w wymiarze 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu (w tym praca w niedziele

i święta);

? stawka wynagrodzenia zasadniczego : 2800 - 3500 zł;

? dodatek za wieloletnią pracę oraz za pracę w godzinach nocnych na zasadach określonych w regulaminie

wynagradzania;

? dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych w przepisach prawa;

? możliwość uzyskania pożyczki na cele mieszkaniowe oraz dofinansowania do wypoczynku Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych;

? umowa na czas nieokreślony po przepracowaniu 12 miesięcy i zdaniu, z wynikiem pozytywnym, egzaminu po

ukończeniu przeszkolenia podstawowego.

Wymagane dokumenty

• list motywacyjny odręcznie podpisany;

• oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobrany ze strony)*;

• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i staż pracy;kopie innych dokumentów

potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności np. świadectwa ukończonych kursów

itp.;

• podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe**;

• podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu

z pełni praw publicznych;

*Kwestionariusz osobowy powinien być opatrzony klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych

osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.

z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).”

** Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o

udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Pozostałe informacje

Komisja prowadząca rekrutację, po wstępnej weryfikacji przedłożonej aplikacji zaprosi kandydata na rozmowę

kwalifikacyjną. Komisja zastrzega sobie prawo zaproszenia do postępowania kwalifikacyjnego tylko tych kandydatów,

spełniających wymagania niezbędne, określone w niniejszym ogłoszeniu, którzy :

- złożyli oferty kompletne pod względem formalnym,

- złożyli najciekawsze oferty,

- posiadają dodatkowe umiejętności preferowane na stanowisku strażnika miejskiego.

W ramach postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeprowadzone testy sprawdzające sprawność fizyczną kandydata oraz badania lekarskie i psychologiczne. Kandydaci zaproszeni na rozmowę będą zobowiązani do dostarczenia, przed datą przeprowadzenia testu sprawdzającego sprawność fizyczną, aktualnego zaświadczenia od lekarza medycyny rodzinnej lub lekarza internisty stwierdzającego, że kandydat może uczestniczyć w teście sprawnościowym.

Szkolenie podstawowe odbędzie się poza Wrocławiem (na zasadach skoszarowania przez okres około 1,5 miesiąca).

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć bezpośrednio w kancelarii Straży Miejskiej Wrocławia ul. Gwarna 5/7, 50-001 Wrocław, w terminie do 18 maja 2018 r. do godziny 14:00, w zaklejonej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i kontaktowym numerem telefonu albo adresem poczty elektronicznej oraz z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko aplikanta w Oddziale Ochrony Środowiska”. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej Wrocławia, po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazana do wiadomości kandydatów na podany numer kontaktowy (telefon lub poczta elektroniczna).

Ilość etatów : 3 (pełny wymiar).

Zatrudnienie nastąpi z dniem 13 czerwca 2018 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Gwarnej 5/7 w terminie do dnia 8 czerwca 2018 r.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia, będzie można odebrać osobiście

w pok. 21 w siedzibie Straży Miejskiej Wrocławia - ul. Gwarna 5/7, po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego,

w terminie do 15 lipca 2018 r. Oferty nieodebrane w tym terminie zostaną zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w marcu 2018 r. wynosi poniżej 6%.

Administratorem danych osobowych jest Straż Miejska Wrocławia z siedzibą przy ul. Gwarnej 5/7, 50-001 Wrocław. Dane osobowe zamieszczane w aplikacjach o pracę przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Mają

Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych w aplikacjach o pracę jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, by móc wziąć udział w procesie rekrutacji.

Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r.

KOMENDANT

Straży Miejskiej Wrocławia

Zbigniew Słysz

Załączniki do pobrania

1 skan ogłoszenia o naborze (3 etaty aplikant DO).pdf (PDF, 1.MB) 2018-04-06 10:57:09 122 razy
2 kwestionariusz.pdf (PDF, 24KB) 2018-04-06 10:57:09 118 razy
3 oświadczenie 2018.pdf (PDF, 33KB) 2018-04-06 10:57:09 107 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chełchowski 06-04-2018 10:57:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Chełchowski 06-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chełchowski 06-04-2018 10:57:09