Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury naboru kandydatów do pracy na stanowisko strażnika miejskiego - specjalisty (1 etat) w Zespole ds. Kontroli i Skarg

 

KOMENDANT

 

STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

ogłasza rozpoczęcie procedury naboru kandydatów do pracy na stanowisko

 

strażnika miejskiego - specjalisty (1 etat)

w Zespole ds. Kontroli i Skarg

 

Kandydat na strażnika miejskiego musi spełniać następujące wymogi :

 • ukończone 21 lat;

 • obywatelstwo polskie

 • nieposzlakowana opinia;

 • co najmniej średnie wykształcenie;

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 • korzystanie z pełni praw publicznych;

 • posiadanie dobrego stanu zdrowia, pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku strażnika miejskiego

(wysoka sprawność fizyczna i psychiczna);

 • posiadanie uregulowanego stosunku do służby wojskowej (jeżeli podlega kwalifikacji wojskowej);

Atutem kandydata będzie :

 • co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe, ze szczególnym wskazaniem na doświadczenie zawodowe

w służbach mundurowych lub na stanowisku związanym z prowadzeniem działań kontrolnych;

 • prawo jazdy kat. B - minimum 3 lata;

 • udokumentowana znajomość języka obcego;

 • ukończenie szkolenia podstawowego dla strażników gminnych (miejskich);

 • biegła umiejętność obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych (skaner, drukarka) oraz programów

komputerowych (pakiet Microsoft Office, LibraOffice) i systemów komputerowych w wykorzystywanych

w Straży (SumPro, E-obieg, LEX).

Predyspozycje osobowościowe:

 • umiejętności interpersonalne, wysoka kultura osobista, odporność na stres, sumienność;

 • umiejętność szybkiego uczenia się i zorientowanie na stałe podnoszenie swoich kwalifikacji;

 • samodzielność, decyzyjność.

Zakres obowiązków :

Do obowiązków służbowych strażnika miejskiego należeć będzie ochrona porządku publicznego we Wrocławiu

poprzez realizację zadań i uprawnień szczegółowo określonych w art. 11 i 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 2017 r.

o strażach gminnych (Dz.U. z 2018 r., poz.928).

Do głównych zadań strażnika - specjalisty w Zespole ds. Kontroli i Skarg będzie należało, w szczególności :

? przeprowadzanie planowanych i zlecanych doraźnie kontroli w zakresie pełnienia służby strażniczej;

? prowadzenie w czasie kontroli instruktażu w zakresie spraw wymagających wyjaśnień;

? sporządzanie sprawozdań, wniosków, ocen, informacji i zaleceń pokontrolnych wynikających w prowadzonych

działań kontrolnych;

? monitorowanie działań kontrolnych realizowanych przez komórki organizacyjne, analizowanie ich wyników

oraz opracowywanie sprawozdania rocznego i informacji o efektach kontroli;

? gromadzenie dokumentacji z kontroli przeprowadzonych przez organy zewnętrzne oraz korespondencji z nią

związanej;

? współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej (państwowej i samorządowej);

? sporządzanie materiałów do zawiadomienia organów ścigania w przypadku ujawnienia przestępstwa;

? przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie, skarg i wniosków kierowanych do Straży, a także przyjmowanie

interesantów zgłaszających się do Straży w sprawach skarg i wniosków;

? koordynowanie oraz nadzór nad przestrzeganiem procedur przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg

i wniosków w komórkach organizacyjnych;

? przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie petycji, interpelacji, zapytania radnych kierowanych do

Straży oraz sporządzanie odpowiedzi na nie;

? współpraca z komórkami organizacyjnymi Straży w zakresie tworzenia regulacji wewnętrznych

poprawiających organizację i funkcjonowanie służby strażniczej;

Informacja o warunkach pracy :

? praca w biurze w siedzibie Straży Miejskiej Wrocławia ul. Gwarna 5/7 i w terenie (w rejonach działania

służby strażniczej);

? praca w systemie równoważnych godzin pracy (do 12 godzin na dobę), w tym w porze nocnej;

? praca w wymiarze 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu (w tym praca w niedziele

i święta);

? stawka wynagrodzenia zasadniczego : 3200 - 4900 zł;

? dodatek za wieloletnią pracę oraz za pracę w godzinach nocnych na zasadach określonych w regulaminie

wynagradzania;

? dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych w przepisach prawa;

? możliwość uzyskania pożyczki na cele mieszkaniowe oraz dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz pomocy bezzwrotnej na zasadach i warunkach wynikających

z Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

? umowa na czas nieokreślony po przepracowaniu 12 miesięcy i zdaniu, z wynikiem pozytywnym, egzaminu po

ukończeniu przeszkolenia podstawowego.

Wymagane dokumenty

• list motywacyjny odręcznie podpisany;

• oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobrany ze strony) - podpisany;

• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i staż pracy;

• podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*;

• podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw

publicznych i posiadaniu obywatelstwa polskiego;

? podpisane odręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie

rekrutacji (do pobrania ze strony)

* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o

udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Pozostałe informacje

Komisja prowadząca rekrutację, po wstępnej weryfikacji przedłożonej aplikacji, zaprosi kandydata na

rozmowę kwalifikacyjną. Komisja zastrzega sobie prawo zaproszenia do postępowania kwalifikacyjnego tylko tych

kandydatów, spełniających wymagania niezbędne, określone w niniejszym ogłoszeniu, którzy :

- złożyli oferty kompletne pod względem formalnym,

- złożyli najciekawsze oferty,

- posiadają dodatkowe umiejętności preferowane na stanowisku strażnika miejskiego.

W ramach postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeprowadzone testy sprawdzające sprawność fizyczną kandydata oraz badania lekarskie i psychologiczne. Kandydaci zaproszeni na rozmowę będą zobowiązani do dostarczenia, przed datą przeprowadzenia testu sprawdzającego sprawność fizyczną, aktualnego zaświadczenia od lekarza medycyny rodzinnej lub lekarza internisty stwierdzającego, że kandydat może uczestniczyć w teście sprawnościowym.

Szkolenie podstawowe odbędzie się poza Wrocławiem (na zasadach skoszarowania przez okres około 1,5 miesiąca).

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć bezpośrednio w kancelarii Straży Miejskiej

Wrocławia ul. Gwarna 5/7, 50-001 Wrocław, w terminie do 17 sierpnia 2018 r. do godziny 14:00, w zaklejonej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i kontaktowym numerem telefonu albo adresem poczty elektronicznej oraz z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko specjalisty w Zespole ds. Kontroli i Skarg”. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej Wrocławia, po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazana do wiadomości kandydatów na podany numer kontaktowy (telefon lub poczta elektroniczna).

Ilość etatów : 1 (pełny wymiar).

Zatrudnienie nastąpi z dniem 5 września 2018 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej

oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Gwarnej 5/7 w terminie do dnia 4 września 2018 r.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia, będzie można odebrać osobiście

w pok. 21 w siedzibie Straży Miejskiej Wrocławia - ul. Gwarna 5/7, po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego,

w terminie do 10 września 2018 r. Oferty nieodebrane w tym terminie zostaną zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w lipcu 2018 r. wyniósł poniżej 6%.

 

 

 

Wrocław, dnia 2 sierpnia 2018 r.

 

KOMENDANT

Straży Miejskiej Wrocławia

 

 

Zbigniew Słysz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 OŚWIADCZENIE.pdf (PDF, 14KB) 2018-08-02 12:42:34 59 razy
2 Test sprawnościowy.pdf (PDF, 1.MB) 2018-08-02 12:42:34 56 razy
3 ogłoszenie o naborze (specjalista KK 2018)2082018.pdf (PDF, 39KB) 2018-08-02 12:32:16 51 razy
4 kwestionariusz (zgoda)2018.pdf (PDF, 23KB) 2018-08-02 12:32:16 51 razy
5 OŚWIADCZENIE (zgoda RODO 2018).pdf (PDF, 26KB) 2018-08-02 12:32:16 48 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chełchowski 02-08-2018 12:32:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Chełchowski 02-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chełchowski 02-08-2018 12:42:34