Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Straż Miejska Wrocławia
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI PONIŻEJ  144 000 EURO NA

“ Modernizacja sieci komputerowej wraz z uruchomieniem w nowej

siedzibie Straży Miejskiej Wrocławia przy ul. Na Grobli 14-16 we Wrocławiu “

 

 

 1. Zamawiający: 

Straż Miejska Wrocławia 50-001 Wrocław , ul. Gwarna 5/7 tel. (071)3471635  fax (071) 3471634, straz@strazmiejska.wroclaw.pl, godziny urzędowania : od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

 1. Określenie trybu zamówienia : przetarg nieograniczony  
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  jest dostępna na stronie internetowej:   www.smwroclaw.pl
 3. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na  modernizacji i uruchomieniu sieci komputerowej w nowej siedzibie Straży Miejskiej Wrocławia przy ul. Na Grobli 14-16 we Wrocławiu.                                                                                                                          
 4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32400000-7, 32431000-0, 32442300-4, 32424000-1, 32428000-9.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 7. Termin wykonania zamówienia  : od dnia podpisania umowy – 09.08.2019 r.
 8. Warunki udziału w postępowaniu:     
 1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, tj. nie podlegają wykluczeniu i spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie).
 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);
 3. zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonał w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej dwa zadania polegające na modernizacji certyfikowanej teleinformatycznej sieci strukturalnej o wartości przynajmniej 400 000 zł brutto każda oraz dysponuje co najmniej dwiema osobami posiadającymi certyfikat producenta oferowanego rozwiązania uprawniający do budowy certyfikowanej sieci strukturalnej.
 1. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
 2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp.
 3. Zamawiający wyklucza również z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
 4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw

       wykluczenia:

 1. Oświadczenia wykonawcy składane na podstawie art. 25 ust. 1 i art. 25a ust. 1 ustaw Pzp.
 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
 3. Wykaz wykonanych robót.
 4. Wykaz osób posiadających certyfikat producenta.
 5. Odpisy z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji
 1. Zamawiający nie wymaga  wniesienia wadium.
 2. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie :

cena         - 70 %

gwarancja        - 30 %

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie pokój nr 32 w godzinach urzędowania, w terminie do dnia  21.06.2019 r. do godz.  9:30. Oferty należy sporządzić w języku polskim.

 1. Termin związania ofertą:

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 1. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
 2. Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.

 

 

 

Wrocław , dnia  10.06.2019 r.

 

                                                                                                                                              Zbigniew Słysz

                                                                                                                             Komendant Straży Miejskiej Wrocławia

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 załączniki do SIWZ.zip (ZIP, 2.MB) 2019-06-11 10:09:31 27 razy
2 Zał. nr 5 do SIWZ - Wykaz osób z certyfikatem.docx (DOCX, 20KB) 2019-06-11 08:17:10 3 razy
3 SIWZ_LAN.docx (DOCX, 85KB) 2019-06-11 08:12:57 37 razy
4 Zał nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx (DOCX, 22KB) 2019-06-11 08:12:57 3 razy
5 Zał. nr 2 do SIWZ - Oswiadczenie-z-art-25-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe.docx (DOCX, 17KB) 2019-06-11 08:12:57 3 razy
6 Zał. nr 3 do SIWZ - Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia-1o SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a.docx (DOCX, 20KB) 2019-06-11 08:12:57 3 razy
7 Zał. nr 4 do SIWZ - Wykaz usług wykonanych.docx (DOCX, 19KB) 2019-06-11 08:12:57 3 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Modzelewski 11-06-2019 08:12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Smok 10-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Modzelewski 11-06-2019 10:09:31