Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Straż Miejska Wrocławia

Ogłoszenie o naborze (specjalista ZKW 2019)

 

KOMENDANT

 

STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

ogłasza kontynuację naboru kandydatów do pracy na stanowisko

 

strażnika miejskiego - specjalisty (5 etatów)

w Referacie Wykroczeń

(przedłużenie terminu trwania naboru)

 

Kandydat na strażnika miejskiego musi spełniać następujące wymogi :

 1. ukończone 21 lat;

 2. obywatelstwo polskie;

 3. nieposzlakowana opinia;

 4. co najmniej średnie wykształcenie;

 5. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 6. korzystanie z pełni praw publicznych;

 7. posiadanie dobrego stanu zdrowia, pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku strażnika miejskiego

 8. (wysoka sprawność fizyczna i psychiczna);

 9. posiadanie uregulowanego stosunku do służby wojskowej (jeżeli podlega kwalifikacji wojskowej);

Atutem kandydata będzie :

 1. co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe, ze szczególnym wskazaniem na doświadczenie zawodowe

w służbach mundurowych, w tym w zakresie prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia albo w

urzędach lub innych instytucjach prowadzących czynności egzekucyjne lub postępowania administracyjne;

 1. biegła umiejętność obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych (skaner, drukarka) oraz programów

komputerowych (pakiet Microsoft Office, LibraOffice) i systemów komputerowych w wykorzystywanych

w Straży (SumPro, E-obieg, LEX).

Predyspozycje osobowościowe:

 1. umiejętności interpersonalne, wysoka kultura osobista, odporność na stres, sumienność;

 2. umiejętność szybkiego uczenia się i zorientowanie na stałe podnoszenie swoich kwalifikacji;

 3. samodzielność, asertywność, komunikatywność, decyzyjność.

Zakres obowiązków :

Do obowiązków służbowych strażnika miejskiego należeć będzie ochrona porządku publicznego we Wrocławiu

poprzez realizację zadań i uprawnień szczegółowo określonych w art. 11 i 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 2017 r.

o strażach gminnych (Dz.U. z 2018 r. poz.928).

Do głównych zadań strażnika - specjalisty w Referacie Wykroczeń będzie należało prowadzenie czynności

wyjaśniających w związku z ujawnionymi wykroczeniami, w tym m.in. :

 1. przyjmowanie i obsługa osób zgłaszających się do Straży (osób zawiadamiających o popełnieniu wykroczenia,

świadków, osób podejrzanych o popełnienie wykroczenia);

 1. przygotowywanie wezwań dla świadków, osób podejrzanych o popełnienie wykroczenia i ich przesłuchiwanie;

 2. dokumentowanie prowadzonych czynności (sporządzanie protokołów przesłuchań, postanowień, wniosków

o ukaranie);

 1. stosowanie postępowania mandatowego i innych środków oddziaływania wychowawczego wobec sprawców

wykroczeń;

 1. obsługa programów informatycznych wspomagających prowadzenie czynności (rejestracja spraw o

wykroczenia);

 1. pozyskiwanie danych osobowych z centralnych baz danych (PESEL, CEPiK).

Informacja o warunkach pracy :

 1. praca w systemie równoważnych godzin pracy (do 12 godzin na dobę), w tym w porze nocnej;

 2. praca w wymiarze 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu (w tym praca w niedziele i święta);

 3. stawka wynagrodzenia zasadniczego :

 1. przez pierwsze 12 miesięcy 3150,00 zł;

 2. po zawarciu umowy na czas nieokreślony od 3400,00 zł do 4900,00 zł;

 1. dodatek za wieloletnią pracę oraz za pracę w godzinach nocnych na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania;

 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych w przepisach prawa;

 3. możliwość uzyskania pożyczki na cele mieszkaniowe oraz dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego

 4. Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz pomocy bezzwrotnej na zasadach i warunkach wynikających

 5. z Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

 6. umowa na czas nieokreślony po przepracowaniu 12 miesięcy i zdaniu, z wynikiem pozytywnym, egzaminu po ukończeniu przeszkolenia podstawowego.

Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny odręcznie podpisany;

 2. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobrany ze strony) - podpisany;

 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i staż pracy;

 4. podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

 5. przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*;

 6. podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw

 7. publicznych i posiadaniu obywatelstwa polskiego;

 8. podpisane odręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie

 9. rekrutacji (do pobrania ze strony)

*Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Pozostałe informacje

Komisja prowadząca rekrutację, po wstępnej weryfikacji przedłożonej aplikacji, zaprosi kandydata na

rozmowę kwalifikacyjną. Komisja zastrzega sobie prawo zaproszenia do postępowania kwalifikacyjnego tylko tych

kandydatów, spełniających wymagania niezbędne, określone w niniejszym ogłoszeniu, którzy :

- złożyli oferty kompletne pod względem formalnym,

- złożyli najciekawsze oferty,

- posiadają dodatkowe umiejętności preferowane na stanowisku strażnika miejskiego.

W ramach postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeprowadzone testy sprawdzające sprawność fizyczną kandydata oraz badania lekarskie i psychologiczne. Kandydaci zaproszeni na rozmowę będą zobowiązani do dostarczenia, przed datą przeprowadzenia testu sprawdzającego sprawność fizyczną, aktualnego zaświadczenia od lekarza medycyny rodzinnej lub lekarza internisty stwierdzającego, że kandydat może uczestniczyć w teście sprawnościowym.

Przyjmowanie ofert kandydatów odbywa się w sposób ciągły.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć bezpośrednio w kancelarii Straży Miejskiej

Wrocławia ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław w zaklejonej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i kontaktowym numerem telefonu albo adresem poczty elektronicznej oraz z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko specjalisty w Referacie Wykroczeń”. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazana do wiadomości kandydatów na podany numer kontaktowy (telefon lub poczta elektroniczna).

Ilość etatów : 5 (pełny wymiar).

Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia, będzie można odebrać osobiście

w siedzibie Straży Miejskiej Wrocławia w terminie miesięcznym po zakończeniu postępowania Oferty nieodebrane w tym terminie zostaną zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w lipcu 2019 r. wyniósł poniżej 6%.

 

 

 

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

 

KOMENDANT

Straży Miejskiej Wrocławia

 

 

Zbigniew Słysz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procedurze naboru.doc (DOC, 47KB) 2019-10-09 09:38:05 55 razy
2 Oświadczenie RODO.docx (DOCX, 25KB) 2019-09-04 13:46:49 40 razy
3 Ogłoszenie o naborze (specjalista ZKW 2019).doc (DOC, 66KB) 2019-08-29 13:19:23 99 razy
4 Ogłoszenie o naborze (specjalista ZKW 2019).pdf (PDF, 1.MB) 2019-08-29 13:19:23 90 razy
5 oświadczenie 2019.doc (DOC, 26KB) 2019-07-24 15:03:20 101 razy
6 test_sprawnosciowy.pdf (PDF, 1.MB) 2019-07-24 15:03:20 152 razy
7 oswiadczenie_rodo.pdf (PDF, 42KB) 2019-07-24 14:56:07 21 razy
8 ogłoszenie o naborze (specjalista ZKW 2019) I .doc (DOC, 66KB) 2019-07-24 10:32:14 17 razy
9 kwestionariusz_osobowy.docx (DOCX, 16KB) 2019-07-24 10:32:14 102 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chełchowski 24-07-2019 10:32:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Dach 29-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chełchowski 05-03-2020 12:57:33