Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Straż Miejska Wrocławia

Ogłoszenie o permanentnym naborze aplikant - lipiec 2019 (najnowsze) 45 etatów

 

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

 

ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko

 

strażnika miejskiego - aplikanta

45 etatów

(oddziały patrolowo-prewencyjny, patrolowo-interwencyjny,ochrony środowiska)

 

Kandydatem na strażnika miejskiego może być:

 1. ukończone 21 lat;

 2. obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

 3. posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

 4. nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 5. korzystający z pełni praw publicznych;

 6. posiadający dobry stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na stanowisku strażnika miejskiego (wysoka sprawność fizyczna i psychiczna);

 7. posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej (jeżeli podlega kwalifikacji wojskowej);

 

Atutem będzie posiadanie przez kandydata:

 1. prawa jazdy kat. B;

 2. zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;

 3. dobrej znajomości języka obcego;

 4. licencji pracownika ochrony lub doświadczenia zawodowego w służbach mundurowych;

 5. biegłej umiejętności obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych (skaner, drukarka) oraz programów komputerowych (pakiet Microsoft Office, LibraOffice).

 

Zakres obowiązków :

Do obowiązków służbowych strażnika miejskiego należeć będzie ochrona porządku publicznego we Wrocławiu poprzez realizację zadań i uprawnień szczegółowo określonych w art. 11 i 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 928), w tym w szczególności :

 1. patrolowanie wyznaczonych rejonów służbowych na terenie gminy Wrocław;

 2. ujawnianie sprawców wykroczeń w ramach posiadanych kompetencji;

 3. kontrola wykonywania zadań i obowiązków nałożonych na administratorów i gospodarzy domów;

 4. oddziaływanie na służby odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych;

 5. podejmowanie działań interwencyjnych na podstawie skarg i wniosków od mieszkańców Gminy;

 6. utrzymywanie stałych kontaktów z wyznaczonymi radami osiedla, wspieranie inicjatyw mieszkańców osiedli w zakresie rozwiązywania ich problemów w obszarze poprawy porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy;

 7. podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi;

 8. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu

drogowym;

 1. podejmowanie działań kontrolnych i profilaktycznych ograniczających zjawiska degradacji środowiska

naturalnego, w tym przeciwdziałających niszczeniu zieleni, kompleksów leśno-parkowych i zanieczyszczeniu

powietrza, wód i gleby;

 1. wykonywanie zadań na rzecz ochrony zwierząt, przeciwdziałanie zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi w związku z utrzymywaniem zwierząt domowych i wolno żyjących, egzekwowanie obowiązku ich humanitarnego traktowania;

 2. egzekwowanie przestrzegania zasad postępowania z odpadami.

 

Informacja o warunkach pracy :

 1. praca patrolowa w terenie;

 2. praca w równoważnych godzinach pracy do 12 godzin na dobę, w tym w porze nocnej;

 3. praca w wymiarze 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu (w tym praca w niedziele i święta);

 4. stawka wynagrodzenia zasadniczego : 3150 zł;

 5. dodatek za wieloletnią pracę oraz za pracę w godzinach nocnych na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania;

 6. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych w przepisach prawa;

 7. możliwość uzyskania pożyczki na cele mieszkaniowe oraz dofinansowania do wypoczynku oraz kart FitSport z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

 8. umowa na czas nieokreślony po przepracowaniu 12 miesięcy i zdaniu, z wynikiem pozytywnym, egzaminu po ukończeniu przeszkolenia podstawowego.

 

Osoby zainteresowane pracą w Straży Miejskiej Wrocławia składają oferty wraz z wymaganymi dokumentami bezpośrednio w kancelarii Straży Miejskiej Wrocławia ul. Gwarna 5/7, 50-001 Wrocław w dniach roboczych od pn - pt w godzinach 08:00 - 14:00 w zaklejonych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, kandydata i kontaktowym numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej oraz z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko aplikanta”.

Oferty składane po 31 sierpnia 2019 r. należy złożyć w kancelarii Straży Miejskiej Wrocławia ul. Na Grobli 14/16, w dniach i terminach jak wyżej.

 

Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny odręcznie podpisany;

 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, odręcznie podpisany;

 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i staż pracy;

 4. kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności, w tym prawa jazdy oraz np. świadectwa ukończonych kursów itp.;

 5. podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

 6. zaświadczenie z WKU lub kserokopia książeczki wojskowej, potwierdzająca uregulowany stosunek do służby wojskowej - dotyczy osób podlegających kwalifikacji wojskowej;

 7. podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 8. podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

 9. podpisane odręcznie oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Wzory oświadczeń do pobrania ze strony www.smwroclaw.pl

 

Przyjmowanie ofert kandydatów odbywa się w sposób ciągły. Komisja prowadząca rekrutację, po wstępnej weryfikacji przedłożonej aplikacji zaprosi kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Komisja zastrzega sobie prawo zaproszenia do postępowania kwalifikacyjnego tylko tych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne, określone w niniejszym ogłoszeniu, którzy :

- złożyli oferty kompletne pod względem formalnym,

- złożyli najciekawsze oferty,

- posiadają dodatkowe umiejętności preferowane na stanowisku strażnika miejskiego.

 

W ramach postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeprowadzone testy sprawdzające sprawność fizyczną kandydata oraz badania lekarskie i psychologiczne. Kandydaci zaproszeni na rozmowę będą zobowiązani do dostarczenia, przed datą przeprowadzenia testu sprawdzającego sprawność fizyczną, aktualnego zaświadczenia od lekarza medycyny rodzinnej lub lekarza internisty stwierdzającego, że kandydat może uczestniczyć w teście sprawnościowym.

 

Zatrudnienie kandydatów będzie następować sukcesywnie, w miarę napływających zgłoszeń.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia, będzie można odebrać osobiście w kadrach Straży Miejskiej Wrocławia - ul. Na Grobli 14/16, po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Oferty nieodebrane w tym terminie zostaną zniszczone.

 

Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych :

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w lipcu 2019 r. wynosi poniżej 6%.

 

Wrocław, dnia 24 lipca 2018 r.

 

 

KOMENDANT

Straży Miejskiej Wrocławia

 

 

Zbigniew Słysz

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procedurze naboru.doc (DOC, 47KB) 2019-10-09 09:36:52 26 razy
2 Oświadczenie RODO.docx (DOCX, 25KB) 2019-09-04 13:46:16 34 razy
3 kwestionariusz_osobowy.docx (DOCX, 16KB) 2019-07-24 14:59:07 96 razy
4 oświadczenie 2019.doc (DOC, 26KB) 2019-07-24 14:59:07 101 razy
5 test_sprawnosciowy.pdf (PDF, 1.MB) 2019-07-24 14:59:07 184 razy
6 oswiadczenie_rodo.pdf (PDF, 42KB) 2019-07-24 14:59:07 38 razy
7 Ogłoszenie o permanentnym naborze aplikant - lipiec 2019 (najnowsze) 45 etatów.doc (DOC, 59KB) 2019-07-24 14:59:07 75 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chełchowski 24-07-2019 14:59:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Dach 24-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chełchowski 09-10-2019 09:36:52