Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) (RODO) mając na uwadze Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (DODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Wrocławia ul. Gwarna 5/7, 50-001 Wrocław;

 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych  ochrona.danych@strazmiejska.wroclaw.pl, nr tel. 71 370 02 50, ul. Gwarna 5/7, 50-001 Wrocław;

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie art. 6 ust.1 pkt a/b/c/d/e RODO;

a/ Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Możemy przetwarzać m.in. do celów rekrutacji, udziału w zajęciach organizowanych przez Straż Miejska;

b/ Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Administratora;

c/ Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Działania związane z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej w szczególności w sytuacjach popełnienia czynu zabronionego;

d/ Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przede wszystkim działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia np. dane osób wymagających pomocy, dane osób zaginionych;

e/ Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Zgodnie z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej np. ochrony środowiska, pomoc bezdomnym.

 1. Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów administracji państwowej;

 2. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów;

 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanego w pkt 3 oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - do czasu ustania celu, w jakim zostały zebrane lub wycofania zgody;

 5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź poszczególne prawa;

 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych może być, brak możliwości osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanego w pkt 3;

 8. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu);

 9. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 10 RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z czynami zabronionymi, oraz czynnościami związanymi z tymi sprawami przetwarzane do czasu wejścia ustawy wprowadzającej DODO będzie się odbywało zgodnie z dotychczasowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 07_06_2018_08_58_09_Klauzula informacyjna RODO.pdf (PDF, 23KB) 2018-06-07 08:58:09 117 razy
2 Klauzula informacyjna RODO.pdf (PDF, 23KB) 2018-06-01 08:50:50 26 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chełchowski 01-06-2018 08:50:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Chełchowski 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chełchowski 08-06-2018 15:08:34