Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Straż Miejska Wrocławia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 221 000 EURO NA Dostawę paliwa do samochodów i urządzeń Straży Miejskiej Wrocławia

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI PONIŻEJ 221 000 EURO NA

“Dostawę paliwa do samochodów i urządzeń Straży Miejskiej Wrocławia “

 

 

 

1) Zamawiający:

Straż Miejska Wrocławia 50-001 Wrocław , ul. Na Grobli 14/16 tel. ( 071) 3471635 fax ( 071 ) 3471634,

straz@strazmiejska.wroclaw.pl, godziny urzędowania : od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

 

 1. Określenie trybu zamówienia

przetarg nieograniczony

 

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.smwroclaw.pl

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do samochodów i urządzeń Straży Miejskiej Wrocławia benzyny 95 w ilości ok 42 000 litrów i oleju napędowego w ilości około 13 000 litrów, gazu skroplonego LPG w ilości około 3500 litrów oraz Ad Blue w ilości około 400 litrów. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-0, 09132100-4, 09134100-8, 09133000-0, 24960000-1.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 4. Termin wykonania zamówienia : 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

 5. Warunki udziału w postępowaniu:

  1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, tj. nie

podlegają wykluczeniu i spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj.: posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2018r. poz. 755).

 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);

 3. zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: Dysponuje stacjami na terenie m. Wrocławia, w tym co najmniej jedną stacją paliw zlokalizowaną we Wrocławiu w rejonie siedziby Zamawiającego, nie dalej niż 6 km, prowadzących sprzedaż wszystkich wymienionych rodzajów paliw w systemie całodobowym.

2. 1.Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę,

który nie wykazał spełniania warunków w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do niego podstawy

do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp.

3. Zamawiający wyklucza również z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy

Pzp.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia:

1. Oświadczenia wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustaw Pzp.

2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 1. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie :

cena - 100 %

 

12) Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 9 w godzinach urzędowania, w terminie do dnia 11.12.2019 r. do godz. 9:00. Oferty należy sporządzić w języku polskim

 

12) Termin związania ofertą:

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

 

13) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

 

14) Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

15) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

16) Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

 

 

Wrocław , dnia 03.12.2019 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie na dostawę paliw 2019.doc (DOC, 61KB) 2019-12-03 12:38:21 61KB 104 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 378KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-12-03 12:38:21 378KB 7 razy
2 Zał. nr 1 formularz ofertowy.doc (DOC, 51.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-12-03 12:38:36 51.KB 6 razy
3 Zał. nr 2 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe-1.docx (DOCX, 23.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-12-03 12:38:48 23.KB 6 razy
4 Zał. nr 3 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia-1.docx (DOCX, 26.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-12-03 12:39:01 26.KB 6 razy
5 Zał. nr 4 oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej.docx (DOCX, 16.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-12-03 12:39:16 16.KB 6 razy
6 Zał. nr 5 wykaz stacji.docx (DOCX, 15.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-12-03 12:39:26 15.KB 7 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert dostawa paliwa do samochodów i urządzeń Straży miejskiej Wrocławia.doc (DOC, 50.KB) 2019-12-11 13:54:38 50.KB 95 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc (DOC, 57.KB) 2019-12-14 12:01:51 57.KB 100 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chełchowski 03-12-2019 12:38:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Janusz 03-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chełchowski 14-12-2019 12:01:51