Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Straż Miejska Wrocławia

DOSTAWA JEDNEGO SAMOCHODU TYPU FURGON DOSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU DWÓCH OSÓB UJĘTYCH ORAZ TRZECH SAMOCHODÓW TYPU VAN DOSTOSOWANYCH DO SŁUŻBY PATROLOWEJ DLA STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

 

                OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI PONIŻEJ  221 000 EURO NA

„ DOSTAWA JEDNEGO SAMOCHODU TYPU FURGON DOSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU DWÓCH OSÓB UJĘTYCH ORAZ TRZECH SAMOCHODÓW TYPU VAN DOSTOSOWANYCH DO SŁUŻBY PATROLOWEJ  DLA

 STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA”

 

 

1) Zamawiający: 

    Straż Miejska Wrocławia 50-421  Wrocław , ul. Na Grobli  14/16 tel. ( 071)  3471635  fax ( 071 ) 3471634,

    straz@strazmiejska.wroclaw.pl, godziny urzędowania : od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

 

 1. Określenie trybu zamówienia

przetarg nieograniczony  

 

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  jest dostępna na stronie internetowej:   www.smwroclaw.pl

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  samochodów  „ DOSTAWA JEDNEGO SAMOCHODU TYPU FURGON DOSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU DWÓCH OSÓB UJĘTYCH ORAZ TRZECH SAMOCHODÓW TYPU VAN DOSTOSOWANYCH DO SŁUŻBY PATROLOWEJ  DLA STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA”

 1.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 4. Termin wykonania zamówienia  : do 28 maja 2020r.
 5. Warunki udziału w postępowaniu:     
  1.  O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, tj. nie

       podlegają wykluczeniu i spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:   (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)                                                                                              
 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);
 3. zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: 

     (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)                                                             

2. 1.Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę,

         który nie wykazał spełniania warunków w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

    2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do niego podstawy

        do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp.

    3. Zamawiający wyklucza również z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy

        Pzp.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw

       wykluczenia:

       1. Oświadczenia wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustaw Pzp.

       2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 1. Zamawiający nie wymaga  wniesienia wadium.

 

 1. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie :

cena                 -    80 %

termin dostawy -  20 %

 

12) Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 9 w godzinach urzędowania, w terminie do dnia 11.03.2020 r. do godz.  9:00. Oferty należy sporządzić w języku polskim

 

12) Termin związania ofertą:

      30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

 

13) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

 

14)  Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

15) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

16)  Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

 

 

Wrocław , dnia   27.02.2020 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie 2020.doc (DOC, 59KB) 2020-02-27 11:24:28 59KB 96 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ zakup 4 pojazdów.doc (DOC, 369KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-02-27 11:24:28 369KB 47 razy
2 Zał. nr 1 formularz ofertowy.doc (DOC, 49.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-02-27 11:25:25 49.KB 25 razy
3 Zał. nr 2 specyfikacja techniczna pojazdów.docx (DOCX, 17.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-02-27 11:25:38 17.KB 37 razy
4 Zał. nr 3 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe-1.docx (DOCX, 24.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-02-27 11:25:53 24.KB 21 razy
5 Zał. nr 4 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia-1.docx (DOCX, 27.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-02-27 11:26:06 27.KB 25 razy
6 Zał. nr 5 oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej.docx (DOCX, 16.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-02-27 11:26:20 16.KB 21 razy
7 Zał. nr 6 Opis przedmiotu zamówienia.doc (DOC, 79KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-02-27 11:26:33 79KB 44 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Sprostowanie treści SWIZ.docx (DOCX, 14.KB) 2020-03-03 08:59:36 14.KB 76 razy
2 Odpowiedzi na zapytania.doc (DOC, 29.KB) 2020-03-05 13:04:35 29.KB 82 razy
3 Odpowiedzi na zapytania.doc 2.doc (DOC, 27.KB) 2020-03-05 13:04:54 27.KB 81 razy
4 Odpowiedzi na zapytania.doc 3.doc (DOC, 29KB) 2020-03-09 14:27:45 29KB 78 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 informacja z otwarcia ofert zakup 4 samochodów..doc (DOC, 53KB) 2020-03-11 12:15:41 53KB 92 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..doc (DOC, 59.KB) 2020-03-12 10:49:50 59.KB 91 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Modzelewski 27-02-2020 11:24:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Janusz 27-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chełchowski 13-05-2020 14:33:20