Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Straż Miejska Wrocławia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 221 000 EURO NA "Dostawę obuwia i elementów umundurowania dla Straży Miejskiej Wrocławia"

 

                OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI PONIŻEJ  221 000 EURO NA

 “Dostawę  obuwia i elementów umundurowania dla  Straży Miejskiej Wrocławia “

 

 

 

1) Zamawiający: 

    Straż Miejska Wrocławia 50-421 Wrocław , ul. Na Grobli 14/16 tel. ( 071)  3471635  fax ( 071 ) 3471634,

    straz@strazmiejska.wroclaw.pl, godziny urzędowania : od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

 

 1. Określenie trybu zamówienia

przetarg nieograniczony  

 

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  jest dostępna na stronie internetowej:   www.smwroclaw.pl

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa umundurowania dla Straży Miejskiej Wrocławia.                                                                                                                                      Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18234000-8, 18422000-3,18443320-5,18424000-7,18317000-4,18425000-4,39561130-2
 2. Zamawiający  dopuszcza składanie  ofert częściowych.
 3. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 4. Termin wykonania zamówienia  : 28 grudnia 2020 r..
 5. Warunki udziału w postępowaniu:     
  1.  O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, tj. nie

       podlegają wykluczeniu i spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:   (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)                                                                                              
 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);
 3. zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: 

     (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)                                                             

2. 1.Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę,

         który nie wykazał spełniania warunków w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

    2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do niego podstawy

        do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp.

    3. Zamawiający wyklucza również z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy

        Pzp.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw

       wykluczenia:

       1. Oświadczenia wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustaw Pzp.

       2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 1. Zamawiający nie wymaga  wniesienia wadium.

 

 1. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie :

cena                 -  70 %

okres gwarancji  -  20%

termin dostawy -  10 %

12) Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 8A w godzinach urzędowania, w terminie do dnia 16.10.2020 r. do godz.  9:00. Oferty należy sporządzić w języku polskim

 

12) Termin związania ofertą:

      30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

 

13) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

 

14)  Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

15) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

16)  Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

 

 

Wrocław , dnia   08.10.2020 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie 2020.doc (DOC, 59.KB) 2020-10-08 11:44:00 59.KB 65 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ III umundurowanie 2020.doc (DOC, 395KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-10-08 11:44:00 395KB 24 razy
2 Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówieni.doc (DOC, 370KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-10-08 11:44:48 370KB 32 razy
3 Zał. nr 2 formularz ofertowy.doc (DOC, 63.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-10-08 11:45:12 63.KB 19 razy
4 Zał. nr 3 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe.docx (DOCX, 23.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-10-08 11:45:26 23.KB 12 razy
5 Zał. nr 4 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia-1.docx (DOCX, 27.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-10-08 11:45:42 27.KB 12 razy
6 Zał. nr 5 oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej.docx (DOCX, 16.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-10-08 11:45:56 16.KB 12 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 informacja z otwarcia ofert.doc (DOC, 55.KB) 2020-10-16 11:24:29 55.KB 55 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc (DOC, 61.KB) 2020-10-20 10:43:30 61.KB 52 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Modzelewski 08-10-2020 11:44:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Szuba 08-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Modzelewski 20-10-2020 10:43:30