Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Straż Miejska Wrocławia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 221 000 EURO NA DOSTAWA SAMOCHODU TYPU BUS DLA STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI PONIŻEJ 221 000 EURO NA

„ DOSTAWA SAMOCHODU TYPU BUS DLA

STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA”

 

 

1) Zamawiający:

Straż Miejska Wrocławia 50-421 Wrocław , ul. Na Grobli 14/16 tel. ( 071) 3471635 fax ( 071 ) 3471634,

straz@strazmiejska.wroclaw.pl, godziny urzędowania : od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

 

 1. Określenie trybu zamówienia

przetarg nieograniczony

 

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.smwroclaw.pl

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu „ DOSTAWA SAMOCHODU TYPU BUS DLA STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA”

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1, 34115200-8

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 4. Termin wykonania zamówienia : do 11 grudnia 2020r.

 5. Warunki udziału w postępowaniu:

  1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, tj. nie

podlegają wykluczeniu i spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)

 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);

 3. zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:

(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)

2. 1.Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę,

który nie wykazał spełniania warunków w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do niego podstawy

do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp.

3. Zamawiający wyklucza również z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy

Pzp.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia:

1. Oświadczenia wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustaw Pzp.

2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 1. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie :

cena - 80 %

termin dostawy - 20 %

 

12) Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 9 w godzinach urzędowania, w terminie do dnia 02.11.2020 r. do godz. 9:00. Oferty należy sporządzić w języku polskim

 

12) Termin związania ofertą:

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

 

13) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

 

14) Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

15) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

16) Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

 

 

Wrocław , dnia 22.10.2020 r.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM.doc (DOC, 59KB) 2020-10-22 09:43:46 59KB 73 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ zakup pojazdu typu bus.doc (DOC, 373KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-10-22 09:43:46 373KB 35 razy
2 Zał. nr 1 formularz ofertowy.doc (DOC, 49KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-10-22 09:43:59 49KB 20 razy
3 Zał. nr 2 specyfikacja techniczna pojazdów.docx (DOCX, 17.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-10-22 09:44:12 17.KB 37 razy
4 Zał. nr 3 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe-1.docx (DOCX, 24.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-10-22 09:44:36 24.KB 19 razy
5 Zał. nr 4 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia-1.docx (DOCX, 27.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-10-22 09:44:56 27.KB 20 razy
6 Zał. nr 5 oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej.docx (DOCX, 16.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-10-22 09:45:11 16.KB 16 razy
7 załącznik nr 6 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx (DOCX, 18.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-10-22 09:45:24 18.KB 33 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedzi na zapytania.doc (DOC, 27.KB) 2020-10-26 10:27:49 27.KB 78 razy
2 Odpowiedzi na zapytania 1.doc (DOC, 29KB) 2020-10-28 10:31:57 29KB 60 razy
3 Odpowiedzi na zapytania 2.doc (DOC, 28.KB) 2020-10-28 10:32:18 28.KB 63 razy
4 Odpowiedzi na zapytania 3.doc (DOC, 28KB) 2020-10-29 07:10:23 28KB 68 razy
5 Odpowiedzi na zapytania 4.doc (DOC, 13KB) 2020-10-29 11:31:58 13KB 62 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 informacja z otwarcia ofert.doc (DOC, 64KB) 2020-11-02 11:53:23 64KB 62 razy
Udzielenie zamówienia
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc (DOC, 71.KB) 2020-11-03 11:39:27 71.KB 64 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chełchowski 22-10-2020 09:43:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Janusz 22-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chełchowski 03-11-2020 11:39:27