Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Straż Miejska Wrocławia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 214 000 EURO NA "Świadczenie usług pocztowych dla Straży Miejskiej Wrocławia"

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI PONIŻEJ 214 000 EURO NA

Świadczenie usług pocztowych dla Straży Miejskiej Wrocławia “

 

 

 

1) Zamawiający:

Straż Miejska Wrocławia 50-421 Wrocław , ul. Na Grobli 14/16, tel. ( 071) 3471635 fax ( 071 ) 3471634,

straz@strazmiejska.wroclaw.pl, godziny urzędowania : od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

 

 1. Określenie trybu zamówienia

przetarg nieograniczony

 

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.smwroclaw.pl

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Straży Miejskiej Wrocławia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0, 64112000-4, 64113000-1.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 4. Termin wykonania zamówienia : 1styczeń 2021 r. – 31 grudzień 2023r.

 5. Warunki udziału w postępowaniu:

  1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, tj. nie

podlegają wykluczeniu i spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:

posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia tzn. posiadał wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020r, poz. 1041 tj.). W przypadku, gdy Wykonawca jest ustawowo zwolniony z uzyskania ww. zaświadczenia, musi złożyć oświadczenie o powyższym zwolnieniu ze wskazaniem podstawy prawnej;

 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);

 2. zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:

(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)

2. 1.Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę,

który nie wykazał spełniania warunków w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do niego podstawy

do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp.

3. Zamawiający wyklucza również z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy

Pzp.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia:

1. Oświadczenia wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustaw Pzp.

2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 1. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie :

cena - 90 %

możliwość śledzenia przez internet rejestrowanych przesyłek pocztowych w obrocie krajowym - 10 %

 

12) Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 8A w godzinach urzędowania, w terminie do dnia 11.12.2020 r. do godz. 9:00. Oferty należy sporządzić w języku polskim

 

12) Termin związania ofertą:

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

 

13) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

 

14) Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

15) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

16) Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

 

Wrocław , dnia 1.12.2020 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie 2020.doc (DOC, 60.KB) 2020-12-01 14:54:25 60.KB 34 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 370KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-12-01 14:54:25 370KB 30 razy
2 Zał. nr 1 formularz ofertowy.doc (DOC, 54.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-12-01 14:54:58 54.KB 15 razy
3 Zał. nr 2 formularz cenowy.odt (ODT, 17.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-12-01 14:55:24 17.KB 26 razy
4 Zał. nr 3 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe.docx (DOCX, 23.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-12-01 14:55:40 23.KB 11 razy
5 Zał. nr 4 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia-1.docx (DOCX, 27.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-12-01 14:55:57 27.KB 13 razy
6 Zał. nr 5 oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej.docx (DOCX, 16.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-12-01 14:56:11 16.KB 12 razy
7 Zał. nr 6 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc (DOC, 35KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-12-01 14:56:24 35KB 25 razy
8 Zał. nr 7 projekt umowy.doc (DOC, 77.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-12-01 14:56:38 77.KB 25 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ.doc (DOC, 75.KB) 2020-12-09 10:38:20 75.KB 29 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 informacja z otwarcia ofert.doc (DOC, 50.KB) 2020-12-16 11:07:20 50.KB 35 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc (DOC, 59.KB) 2020-12-17 14:12:51 59.KB 28 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Modzelewski 01-12-2020 14:54:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Szuba 01-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Modzelewski 17-12-2020 14:12:51