Ogłoszenie o naborze specj.ds. adm.-techn. i ppoż.

 

Komendant Straży Miejskiej Wrocławia

 

Straż Miejska Wrocławia

ul. Gwarna 5 / 7

50 -001 Wrocław

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

specjalista ds. administracyjno-technicznych i ppoż.

.......……………….........................................................

(nazwa stanowiska)

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1) obywatelstwo polskie,

2) nieposzlakowana opinia,

3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw nieskazanie prawomocnym

wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe,

4) wykształcenie średnie o profilu technicznym lub zawodowym umożliwiającym wykonanie zadań na

stanowisku,

5) szkolenie specjalistyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

6) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie administrowania obiektami lub w

zakresie ochrony przeciwpożarowej,

7) bardzo dobra (praktyczna) znajomość zagadnień z zakresu prawa budowlanego, ppoż. i zamówień

publicznych,

8) umiejętność interpretacji przepisów prawa z obszaru merytorycznego stanowiska pracy,

9) swobodna obsługa komputera - znajomość pakietów biurowych Microsoft Office, OpenOffice.

2. Wymagania dodatkowe (preferowane):

1) wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, lub tytuł zawodowy

inżyniera pożarnictwa albo na kierunku budownictwo lądowe,

2) doświadczenie zawodowe w pracy w jednostce samorządu terytorialnego lub w Państwowej Straży

Pożarnej.

3. Predyspozycje osobowościowe:

1) odpowiedzialność, sumienność, samodzielność,

2) umiejętności interpersonalne, zdolność przekonywania, odporność na stres,

3) umiejętność szybkiego uczenia się i zorientowanie na stałe podnoszenie swoich kwalifikacji,

4) zdolność samodzielnego ustalania priorytetów i organizacji pracy.

4. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku :

1) administrowanie nieruchomościami zarządzanymi przez Straż, w tym prowadzenie dokumentacji

budynków;

2) ocena stanu technicznego, w tym ppoż. obiektów, będących w zarządzie Straży, i ich otoczenia oraz

raportowanie przełożonym o nieprawidłowościach;

3) zabezpieczenie sprawnego i zgodnego z wymogami bhp i ppoż. funkcjonowania urządzeń i instalacji

w budynkach Straży;

4) koordynowanie i odbiór prac inwestycyjnych oraz remontowych realizowanych w obiektach Straży;

5) przygotowywanie umów z firmami świadczącymi usługi w zakresie dostawy mediów, sprzątania,

utrzymania zieleni, ochrony obiektów, remontów, przeglądów, napraw gwarancyjnych itp. - rozliczanie

opłat eksploatacyjnych za media (woda, energia, gaz, wywóz odpadów);

6) utrzymywanie właściwego stanu sanitarno-higienicznego w obiektach Straży - sprawowanie

bezpośredniego nadzoru nad pracą konserwatorów i sprzątaczek;

7) zapewnienie odpowiedniego wyposażenia budynków, obiektów oraz terenów będących w zarządzie

Straży w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z przepisami oraz dbałość o

sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie;

8) utrzymywanie w należytym stanie dróg ewakuacyjnych i dostępu do budynków Straży;

9) opracowywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej w Straży;

10) kontrolowanie wykonywania wydanych poleceń w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i szkolenie

pracowników w zakresie ochrony ppoż.

5. Pracownik będzie odpowiedzialny za :

1) prawidłowe, rzetelne oraz terminowe wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków;

2) sprawne funkcjonowanie obiektów Straży pod względem ich stanu technicznego - za porządek

i stan bezpieczeństwa;

3) zapewnienie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych

i technologicznych wyposażenia obiektów Straży i otaczających ich terenów zgodnie z obowiązującymi

w tym zakresie przepisami prawa;

4) ustalenie sposobów postępowania w razie powstania pożaru i zaznajamianie pracowników

z przepisami ppoż.

6. Wymagane dokumenty :

1) list motywacyjny odręcznie podpisany;

2) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobrany ze strony)*;

3) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i staż pracy;

4) kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności;

np. świadectwa ukończonych kursów itp.;

5) podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe**;

6) podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu

z pełni praw publicznych;

*Kwestionariusz osobowy powinien być opatrzony klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) przez Administratora.

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych,

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz.

902 z późn. zm.).”

** Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o

udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

5. Informacja o warunkach pracy :

1) stanowisko pracy znajduje się w obiekcie Straży Miejskiej Wrocławia-Wrocław ul. Kosmonautów 274,

2) praca w wymiarze 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu od poniedziałku do

piątku - praca związana z obsługą komputera;

3) stawka wynagrodzenia zasadniczego : 3000 zł - 4700 zł;

4) dodatek za wieloletnią pracę na zasadach określonych w Regulaminie Wynagradzania.

6. Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych :

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w lutym 2018 r. wynosi poniżej

6%.

7. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć bezpośrednio w kancelarii Straży

Miejskiej Wrocławia ul. Gwarna 5/7, 50-001 Wrocław, w terminie do 4 kwietnia 2018 r. do

godziny 15:00, w zaklejonej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i kontaktowym numerem telefonu albo adresem poczty elektronicznej oraz z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. administracyjno-technicznych i ppoż. ”.Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej Wrocławia po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

8. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów rozpocznie się od 6 kwietnia 2018 r. W ramach

postępowania kwalifikacyjnego zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Straż Miejska

Wrocławia zastrzega sobie prawo zaproszenia do postępowania kwalifikacyjnego tylko tych

kandydatów, spełniających wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu o naborze, którzy :

- złożyli oferty kompletne pod względem formalnym;

- złożyli najciekawsze oferty;

- posiadają dodatkowe umiejętności preferowane na stanowisku specjalisty ds. administracyjno -

- technicznych i ppoż.

9. Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazana do wiadomości kandydatów na podany numer kontaktowy (telefon lub poczta elektroniczna).

10. Ilość etatów : 1 (pełny wymiar).

11.Zatrudnienie nastąpi z dniem 16 kwietnia 2018 r.

12.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji

Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Gwarnej 5/7 w terminie do dnia 11 kwietnia 2018 r.

13.Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia, będzie można odebrać

osobiście w pok. 21 w siedzibie Straży Miejskiej Wrocławia - ul. Gwarna 5/7, po zakończeniu

postępowania rekrutacyjnego, w terminie do 30 kwietnia 2018 r. Oferty nieodebrane w tym terminie

zostaną zniszczone.

 

Administratorem danych osobowych jest Straż Miejska Wrocławia z siedzibą przy ul. Gwarnej 5/7, 50-001 Wrocław - Administrator Bezpieczeństwa Informacji-slawomir.chelchowski@strazmiejska.wroclaw.pl. Dane osobowe zamieszczane w aplikacjach o pracę przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Podanie danych w aplikacjach o pracę jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, by móc wziąć udział w procesie rekrutacji.

 

Wrocław, dnia marca 2018 r. KOMENDANT

Straży Miejskiej Wrocławia

 

Zbigniew Słysz

Załączniki do pobrania

1 Ogłoszenie wyniku naboru (spec. adm.-techn. i ppoż..pdf (PDF, 45KB) 2018-04-11 11:30:02 124 razy
2 ogłoszenie.pdf (PDF, 2.MB) 2018-03-13 14:34:47 133 razy
3 kwestionariusz (zgoda).pdf (PDF, 24KB) 2018-03-13 14:34:47 133 razy
4 oświadczenie (specj. ds. adm.-techn. i ppoż.).pdf (PDF, 14KB) 2018-03-13 14:34:47 128 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chełchowski 13-03-2018 14:34:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Chełchowski 13-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chełchowski 11-04-2018 11:30:02