Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Straż Miejska Wrocławia

Ogłoszenie o permanentnym naborze na stanowisko strażnik miejski - aplikant

 

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

 

ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko

 

strażnika miejskiego - aplikanta

(oddziały: patrolowo-prewencyjny, patrolowo-interwencyjny, ochrony środowiska)

 

 

Kandydatem na strażnika miejskiego może być:

 1. ukończone 21 lat;

 2. obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

 3. posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

 4. nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 5. korzystający z pełni praw publicznych;

 6. posiadający dobry stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na stanowisku strażnika miejskiego (wysoka sprawność fizyczna i psychiczna);

 7. posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej (jeżeli podlega kwalifikacji wojskowej);

 

Atutem będzie posiadanie przez kandydata:

 1. prawa jazdy kat. B;

 2. zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;

 3. dobrej znajomości języka obcego;

 4. licencji pracownika ochrony lub doświadczenia zawodowego w służbach mundurowych;

 5. biegłej umiejętności obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych (skaner, drukarka) oraz programów komputerowych (pakiet Microsoft Office, LibraOffice).

 

Zakres obowiązków :

Do obowiązków służbowych strażnika miejskiego należeć będzie ochrona porządku publicznego we Wrocławiu poprzez realizację zadań i uprawnień szczegółowo określonych w art. 11 i 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 928), w tym w szczególności :

 1. patrolowanie wyznaczonych rejonów służbowych na terenie gminy Wrocław;

 2. ujawnianie sprawców wykroczeń w ramach posiadanych kompetencji;

 3. kontrola wykonywania zadań i obowiązków nałożonych na administratorów i gospodarzy domów;

 4. oddziaływanie na służby odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych;

 5. podejmowanie działań interwencyjnych na podstawie skarg i wniosków od mieszkańców Gminy;

 6. utrzymywanie stałych kontaktów z wyznaczonymi radami osiedla, wspieranie inicjatyw mieszkańców osiedli w zakresie rozwiązywania ich problemów w obszarze poprawy porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy;

 7. podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi;

 8. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu

drogowym;

 1. podejmowanie działań kontrolnych i profilaktycznych ograniczających zjawiska degradacji środowiska

naturalnego, w tym przeciwdziałających niszczeniu zieleni, kompleksów leśno-parkowych i zanieczyszczeniu

powietrza, wód i gleby;

 1. wykonywanie zadań na rzecz ochrony zwierząt, przeciwdziałanie zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi w związku z utrzymywaniem zwierząt domowych i wolno żyjących, egzekwowanie obowiązku ich humanitarnego traktowania;

 2. egzekwowanie przestrzegania zasad postępowania z odpadami.

 

Informacja o warunkach pracy :

 1. praca patrolowa w terenie;

 2. praca w równoważnych godzinach pracy do 12 godzin na dobę, w tym w porze nocnej;

 3. praca w wymiarze 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu (w tym praca w niedziele i święta);

 4. stawka wynagrodzenia zasadniczego : 3400 zł;

 5. dodatek za wieloletnią pracę oraz za pracę w godzinach nocnych na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania;

 6. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych w przepisach prawa;

 7. możliwość uzyskania pożyczki na cele mieszkaniowe oraz dofinansowania do wypoczynku oraz kart FitSport z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

 8. umowa na czas nieokreślony po przepracowaniu 12 miesięcy i zdaniu, z wynikiem pozytywnym, egzaminu po ukończeniu przeszkolenia podstawowego.

 

Osoby zainteresowane pracą w Straży Miejskiej Wrocławia składają oferty wraz z wymaganymi dokumentami bezpośrednio w sekretariacie Straży Miejskiej Wrocławia ul. Na Grobli 14/16 w dniach roboczych od pn - pt w godzinach 08:00 - 14:00 w zaklejonych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, kandydata i kontaktowym numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej oraz z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko aplikanta”.

 

 

 

Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny odręcznie podpisany;

 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, odręcznie podpisany;

 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i staż pracy;

 4. podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

 5. zaświadczenie z WKU lub kserokopia książeczki wojskowej, potwierdzająca uregulowany stosunek do służby wojskowej - dotyczy osób podlegających kwalifikacji wojskowej;

 6. podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 7. podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

 8. podpisane odręcznie oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 9. Kandydat może również dołączyć kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności oraz np. świadectwa ukończonych kursów itp.

 

Wzory oświadczeń do pobrania ze strony www.smwroclaw.pl

 

Przyjmowanie ofert kandydatów odbywa się w sposób ciągły. Komisja prowadząca rekrutację, po wstępnej weryfikacji przedłożonej aplikacji zaprosi kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Komisja zastrzega sobie prawo zaproszenia do postępowania kwalifikacyjnego tylko tych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne, określone w niniejszym ogłoszeniu, którzy :

- złożyli oferty kompletne pod względem formalnym,

- złożyli najciekawsze oferty,

- posiadają dodatkowe umiejętności preferowane na stanowisku strażnika miejskiego.

 

W ramach postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeprowadzone testy sprawdzające sprawność fizyczną kandydata oraz badania lekarskie i psychologiczne. Kandydaci zaproszeni na rozmowę będą zobowiązani do okazania, w dniu przeprowadzenia testu sprawdzającego sprawność fizyczną, aktualnego zaświadczenia od lekarza medycyny rodzinnej lub lekarza internisty stwierdzającego, że kandydat może uczestniczyć w teście sprawnościowym.

 

Zatrudnienie kandydatów będzie następować sukcesywnie, w miarę napływających zgłoszeń.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia, będzie można odebrać osobiście w kadrach Straży Miejskiej Wrocławia - ul. Na Grobli 14/16, po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Oferty nieodebrane w tym terminie zostaną zniszczone.

 

Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych :

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w styczniu 2020 r. wynosi poniżej 6%.

 

Wrocław, dnia 4 lutego 2018 r.

 

 

KOMENDANT

Straży Miejskiej Wrocławia

 

 

Zbigniew Słysz

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Nabór na stanowisko straznika miejskiego - aplikanta 2020 r..pdf (PDF, 1.51Mb) 2020-03-04 11:08:41 263 razy
2 ogloszenie_o_naborze_na_stanowisko_straznika_miejskiego_-_aplikanta_w_2020_r._.doc (DOC, 60.00Kb) 2020-03-04 11:07:37 181 razy
3 klauzula_informacyjna_dotyczaca_przetwarzania_danych_osobowych_w_procedurze_naboru.doc (DOC, 47.50Kb) 2020-03-04 11:07:37 164 razy
4 kwestionariusz_osobowy.docx (DOCX, 16.48Kb) 2020-03-04 11:07:37 212 razy
5 oswiadczenie_2019.doc (DOC, 26.00Kb) 2020-03-04 11:07:37 190 razy
6 test_sprawnosciowy.pdf (PDF, 1.42Mb) 2020-03-04 11:07:37 362 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chełchowski 04-03-2020 11:07:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Dach 04-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chełchowski 05-03-2020 12:52:42