Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Straż Miejska Wrocławia
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy w Oddziale Ochrony Środowiska

 

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

 

ogłasza nabór kandydatów do pracy

w Oddziale Ochrony Środowiska

 

na stanowisko

strażnika miejskiego - aplikanta

(30 etatów)

 

Kandydat powinien :

 1. mieć ukończone 21 lat;

 2. posiadać obywatelstwo polskie;

 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie;

 4. być osobą nieskazaną prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie

popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 1. korzystać z pełni praw publicznych;

 2. posiadać dobry stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na stanowisku strażnika miejskiego (wysoka

sprawność fizyczna i psychiczna);

 1. posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (jeżeli podlega kwalifikacji wojskowej).

 

Atutem będzie posiadanie przez kandydata:

 

 1. kwalifikacji zawodowych w zakresie ochrony środowiska, leśnictwa (technik ochrony środowiska, inżynieria

środowiska, biotechnolog, ekolog);

 1. doświadczenia w pracy na stanowiskach związanych z ochroną środowiska lub przyrody lub członkostwo w organizacjach pozarządowych działających w sferze ochrony środowiska;

 2. prawa jazdy kat. B;

 3. doświadczenia zawodowego w służbach mundurowych;

 4. biegłej umiejętności obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych (skaner, drukarka) oraz programów

komputerowych (pakiet Microsoft Office).

 

Zakres obowiązków :

 

Do obowiązków służbowych strażnika miejskiego należeć będzie ochrona porządku publicznego we Wrocławiu

poprzez realizację zadań i uprawnień szczegółowo określonych w art. 11 i 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o strażach gminnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 928), w tym w szczególności :

 1. podejmowanie działań kontrolnych i profilaktycznych ograniczających zjawiska degradacji środowiska naturalnego, w tym przeciwdziałających niszczeniu zieleni, kompleksów leśno-parkowych i zanieczyszczeniu powietrza, wód i gleby;

 2. egzekwowanie przestrzegania zasad postępowania z odpadami;

 3. wykonywanie zadań na rzecz ochrony zwierząt, przeciwdziałania zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi w związku z utrzymywaniem zwierząt domowych i wolnożyjących, egzekwowanie obowiązku ich humanitarnego traktowania;

 4. współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z instytucjami i organizacjami pozarządowymi;

 5. informowanie społeczności lokalnej o rodzajach zagrożeń dla środowiska naturalnego.

 

Informacja o warunkach pracy :

 

 1. praca patrolowa w terenie;

 2. praca w równoważnych godzinach pracy do 12 godzin na dobę, w tym w porze nocnej;

 3. praca w wymiarze 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu (w tym praca w niedziele i święta);

 4. stawka wynagrodzenia zasadniczego : 3150 zł;

 5. dodatek za wieloletnią pracę oraz za pracę w godzinach nocnych na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania;

 6. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych w przepisach prawa;

 7. możliwość uzyskania pożyczki na cele mieszkaniowe oraz dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego Funduszu

Świadczeń Socjalnych oraz z innych rodzajów pomocy socjalnej;

 1. umowa na czas nieokreślony po przepracowaniu 12 miesięcy i zdaniu po ukończeniu przeszkolenia podstawowego, z wynikiem pozytywnym, egzaminu.

 

Osoby zainteresowane pracą w Straży Miejskiej Wrocławia składają oferty wraz z wymaganymi dokumentami bezpośrednio w kancelarii Straży Miejskiej Wrocławia ul. Gwarna 5/7, 50-001 Wrocław, w dniach roboczych od pn - pt w godzinach 08:00 - 14:00, w zaklejonych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i kontaktowym numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej oraz z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko aplikanta w Oddziale Ochrony Środowiska”.

 

 

 

Wymagane dokumenty

 

 1. list motywacyjny odręcznie podpisany;

 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, odręcznie podpisany;

 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i staż pracy;

 4. kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności, w tym prawa jazdy oraz np. świadectwa ukończonych kursów itp.;

 5. podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

 6. zaświadczenie z WKU lub kserokopia książeczki wojskowej, potwierdzająca uregulowany stosunek do służby wojskowej - dotyczy osób podlegających kwalifikacji wojskowej;

 7. podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 8. podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

 9. podpisane odręcznie oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

Wzory oświadczeń do pobrania ze strony www.smwroclaw.pl

 

Przyjmowanie ofert kandydatów odbywa się w sposób ciągły. Komisja prowadząca rekrutację, po wstępnej weryfikacji przedłożonej aplikacji zaprosi kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Komisja zastrzega sobie prawo zaproszenia do postępowania kwalifikacyjnego tylko tych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne, określone w niniejszym ogłoszeniu, którzy :

- złożyli oferty kompletne pod względem formalnym;

- złożyli najciekawsze oferty;

- posiadają dodatkowe umiejętności preferowane na stanowisku strażnika miejskiego.

 

W ramach postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeprowadzone testy sprawdzające sprawność fizyczną kandydata oraz badania lekarskie i psychologiczne. Kandydaci zaproszeni na rozmowę będą zobowiązani do dostarczenia, przed datą przeprowadzenia testu sprawdzającego sprawność fizyczną, aktualnego zaświadczenia od lekarza medycyny rodzinnej lub lekarza internisty stwierdzającego, że kandydat może uczestniczyć w teście sprawnościowym.

 

Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia, będzie można odebrać osobiście w pok. 21 w siedzibie Straży Miejskiej Wrocławia - ul. Gwarna 5/7, w terminie miesiąca po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Oferty nieodebrane w tym terminie zostaną zniszczone.

 

Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych :

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w styczniu 2019 r. wynosi poniżej 6%.

 

Wrocław, dnia 11 lutego 2019 r.

 

 

KOMENDANT

Straży Miejskiej Wrocławia

 

 

Zbigniew Słysz

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY .docx (DOCX, 16KB) 2019-05-21 08:37:51 25 razy
2 08_04_2019_14_58_51_Oświadczenie RODO.pdf (PDF, 42KB) 2019-04-08 14:58:51 44 razy
3 oswiadczenie RODO.pdf (PDF, 26KB) 2019-02-13 14:37:30 74 razy
4 oświadczenie 2019.pdf (PDF, 14KB) 2019-02-13 13:06:57 114 razy
5 Ogłoszenie o naborze aplikant - ochrona środkowiska 2019 30 etatów.pdf (PDF, 16KB) 2019-02-13 12:24:31 142 razy
6 kwestionariusz.pdf (PDF, 24KB) 2019-02-13 12:24:31 96 razy
7 oświadczenie 2018.pdf (PDF, 33KB) 2019-02-13 12:24:31 0 razy
8 Test sprawnościowy.PDF (PDF, 1.MB) 2019-02-13 12:24:31 260 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chełchowski 13-02-2019 12:24:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Chełchowski 13-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chełchowski 21-05-2019 08:37:51