Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Straż Miejska Wrocławia

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Straż Miejska Wrocławia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.strazmiejska.wroclaw.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2021-09-07
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklaracja złożona na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Straż Miejską Wrocławia
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2021-09-07

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących bip.strazmiejska.wroclaw.pl odpowiada koordynator ds. dostępności.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Z uwagi na konieczność realizacji obowiązków nałożonych Ustawą z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062) i wyznaczeniem w Straży Miejskiej Wrocławia koordynatora dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w osobie starszego inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy pani Agaty Tyszkiewicz
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
agata.tyszkiewicz@smwroclaw.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
tel. +48 71 32 71 580

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2014-03-17
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2021-09-07
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Dostępność architektoniczna Siedziby Straży Miejskiej Wrocławia: ul. Na Grobli 14/16 - Punkt przyjęć petentów • budynek jest dostępny dla osób na wózkach, • toaleta jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością, • koło budynku są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem, ul. Na Grobli 14/16 - Komenda • budynek jest częściowo dostępny dla osób na wózkach, • toaleta jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością, • koło budynku są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem, ul. Hubska 8-16 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach, • toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze, • przed budynkiem są 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, • w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego, • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem, Sukiennice 12 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach, • toalety na parterze są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, • brak miejsc parkingowych, • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem, ul. Wysoka 6 · budynek jest częściowo dostępny dla osób na wózkach, • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, • przed budynkiem są 2 miejsca parkingowe, · do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem, · placówka będzie funkcjonować do 31.10.2021r. ul. Kosmonautów 274 · budynek jest dostosowany dla osób na wózkach, · toaleta nie jest dostosowana dla z niepełnosprawnością, · do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: Straż Miejska Wrocławia nie realizuje obsługę osób niesłyszących poprzez usługę połączenia w formie on-line

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: