Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Straż Miejska Wrocławia

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze strażnika miejskiego -aplikanta 20 etatów

 

WO.1116.9.2023.JD

 

 

Straż Miejska Wrocławia

ul. Na Grobli 14/16

50 - 421 Wrocław

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

strażnika miejskiego-aplikanta

20 etatów

 

 

1. Kandydat na stanowisko musi spełniać następujące wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:

1) wymagania niezbędne

a) posiadanie polskiego obywatelstwa;

b) ukończenie 21 roku życia;

c) posiadanie co najmniej średniego wykształcenia;

d) nienaganna opinia, niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

e) korzystanie z pełni praw publicznych;

f) dobry stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na stanowisku strażnika miejskiego;

g) uregulowany stosunek do służby wojskowej (jeżeli podlega kwalifikacji);

2) wymagania dodatkowe

a) umiejętność pracy w grupie, odporność na stres, dyspozycyjność;

b) prawo jazdy kategorii B;

c) komunikatywność, znajomość języków obcych;

d) doświadczenie zawodowe w służbach mundurowych;

e) znajomość pakietu MS Office;

f) uprawnienia ratownika medycznego lub ukończony kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy;

g) uprawnienia do pilotowania bezzałogowego statku powietrznego (dron);

h) patent sternika motorowodnego;

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku strażnika miejskiego

Do obowiązków służbowych strażnika miejskiego należeć będzie ochrona spokoju i porządku publicznego na terenie miasta Wrocławia poprzez realizację zadań i uprawnień szczegółowo określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych oraz aktach prawa miejscowego, a w szczególności:

a) patrolowanie wyznaczonych rejonów służbowych na terenie Wrocławia;

b) ujawnianie sprawców wykroczeń w ramach posiadanych kompetencji;

c) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi;

d) wykonywanie zadań na rzecz ochrony zwierząt, przeciwdziałanie zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi w związku z utrzymywaniem zwierząt domowych i wolno żyjących, egzekwowanie obowiązku ich humanitarnego traktowania;

e) egzekwowanie przestrzegania zasad postępowania z odpadami.

 

3. Wymagane dokumenty

1) CV lub list motywacyjny - podpisane własnoręcznie,

2) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie (świadectwa, dyplomy) - oryginały do wglądu,

4) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, stażu (świadectwa pracy, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.);

5) podpisane oświadczenia kandydata o:

a) niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

b) posiadaniu polskiego obywatelstwa;

c) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji w Straży Miejskiej Wrocławia (SMW);

7) dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej - zaświadczenie z WKU, książeczka wojskowa (oryginał do wglądu, kserokopia strony z wpisami) - dotyczy osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Wzory stosownych dokumentów i oświadczeń są dostępne na stronie https://bip.strazmiejska.wroclaw.pl/ w zakładce „Praca w straży - Stanowiska mundurowe”.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

a) praca patrolowa w terenie;

b) praca zmianowa w równoważnym systemie czasu pracy 8 lub 12 godzin dziennie, w tym w porze nocnej;

c) praca w wymiarze 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu (praca w niedziele i święta);

d) stawka wynagrodzenia zasadniczego: 4. 400,- zł brutto, a po ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu podstawowego 4. 500,- zł brutto;

e) dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od stażu pracy oraz za godziny nocne na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania;

f) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych w przepisach prawa;

g) premie i nagrody motywacyjne;

h) pakiet świadczeń socjalnych;

i) bezpłatne szkolenia;

j) umowa na czas nieokreślony po przepracowaniu 12 miesięcy i ukończeniu przeszkolenia podstawowego oraz zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym.

5. Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w sierpniu 2023 r. wynosił poniżej 6%.

6. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami

należy złożyć osobiście lub drogą pocztową na adres SMW, ul. Na Grobli 14/16, 50 - 421 Wrocław, terminie do dnia 17.10.2023 r. do godziny 15:00, w zaklejonych kopertach z dopiskiem

“dotyczy naboru na stanowisko aplikanta - strażnika miejskiego”.

W ofercie należy podać imię, nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu lub adres e-mail).

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

W ramach postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeprowadzone: testy sprawdzające sprawność fizyczną kandydata, test kompetencyjny i rozmowa kwalifikacyjna oraz badania lekarskie i psychologiczne. Kandydaci zaproszeni do poddania się testowi na sprawność fizyczną będą zobowiązani do okazania w dniu przeprowadzenia testu aktualnego zaświadczenia od lekarza medycyny rodzinnej lub lekarza internisty, stwierdzającego że kandydat może uczestniczyć w teście.

Zatrudnienie kandydatów, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji, przewiduje się w miesiącach listopad - grudzień 2023 r. Szkolenie podstawowe może się odbyć we Wrocławiu lub innym ośrodku szkoleniowym na terenie Polski.

7. Na pytania zainteresowanych odpowiadamy:

- tel: 71 324 99 89, 71 327 15 81, 71 370 02 67;

- adres e-mail: straz@smwroclaw.pl lub nabor@smwroclaw.pl

8. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia, będzie można odebrać osobiście w SMW - ul. Na Grobli 14/16, referat organizacyjno-prawny i kadr pok. nr 15-16, do 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego na stronie BIP. Oferty nieodebrane w tym terminie zostaną protokolarnie zniszczone.

 

Wrocław dnia 18.09.2023 r.

Komendant

Straży Miejskiej Wrocławia

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ogloszenie_straznik_aplikant_2023_n_VI.doc (DOC, 42.00Kb) 2023-09-15 13:36:36 91 razy
2 ogloszenie_straznik_aplikant_2023_n_V.doc (, 41.50Kb) 2023-09-15 13:34:05 0 razy
3 kwestionariusz-osobowy.docx (DOCX, 17.00Kb) 2023-09-15 13:34:05 132 razy
4 oswiadczenie-kandydata.doc (DOC, 28.50Kb) 2023-09-15 13:34:05 92 razy
5 zgoda_na_przetwarzanie_danych_na_potrzeby_rekrutacji.docx (DOCX, 26.17Kb) 2023-09-15 13:34:05 139 razy
6 test_sprawnosciowy-1.pdf (PDF, 1.42Mb) 2023-09-15 13:34:05 149 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chełchowski 15-09-2023 13:34:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Kołyszko 18-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chełchowski 15-09-2023 13:38:32