Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Straż Miejska Wrocławia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 221 000 EURO NA Dostawę samochodu typu pickup z systemem monitoringu mobilnego dla Straży Miejskiej Wrocławia

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI PONIŻEJ 221 000 EURO NA

“Dostawę samochodu typu pickup z systemem monitoringu mobilnego dla Straży Miejskiej Wrocławia “

 

 

 

1) Zamawiający:

Straż Miejska Wrocławia 50-421 Wrocław , ul. Na Grobli 14/16 tel. ( 071) 3471635 fax ( 071 ) 3471634,

straz@strazmiejska.wroclaw.pl, godziny urzędowania : od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

 

 1. Określenie trybu zamówienia

przetarg nieograniczony

 

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.smwroclaw.pl

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu typu Pickup z systemem monitoringu mobilnego dla Straży Miejskiej Wrocławia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 3411000-1, 34113300-5,34113000-2

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 4. Termin wykonania zamówienia : do 01 kwietnia 2020r.

 5. Warunki udziału w postępowaniu:

  1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, tj. nie

podlegają wykluczeniu i spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)

 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);

 3. zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:

(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)

2. 1.Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę,

który nie wykazał spełniania warunków w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do niego podstawy

do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp.

3. Zamawiający wyklucza również z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy

Pzp.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia:

1. Oświadczenia wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustaw Pzp.

2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 1. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie :

cena - 80 %

termin dostawy - 20 %

 

12) Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 9 w godzinach urzędowania, w terminie do dnia 29.11.2019 r. do godz. 9:00. Oferty należy sporządzić w języku polskim

 

12) Termin związania ofertą:

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

 

13) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

 

14) Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

15) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

16) Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

 

 

Wrocław , dnia 20.11.2019 r.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie 2019.doc (DOC, 59.KB) 2019-11-20 11:36:52 59.KB 402 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Monitoring 2.doc (DOC, 369KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-11-20 11:36:52 369KB 40 razy
2 Zał. nr 1 formularz ofertowy.doc (DOC, 48KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-11-20 11:37:12 48KB 29 razy
3 Zał. nr 2 specyfikacja techniczna pojazdów.docx (DOCX, 18.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-11-20 11:37:27 18.KB 43 razy
4 Zał. nr 3 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe-1.docx (DOCX, 23.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-11-20 11:37:38 23.KB 25 razy
5 Zał. nr 4 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia-1.docx (DOCX, 27.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-11-20 11:37:53 27.KB 26 razy
6 Zał. nr 5 oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej.docx (DOCX, 16.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-11-20 11:38:05 16.KB 28 razy
7 Zał. nr 6 opis przedmiotu zamówienia.docx (DOCX, 30.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-11-20 11:38:17 30.KB 59 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ.doc (DOC, 27.KB) 2019-11-25 12:18:07 27.KB 389 razy
2 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ 2.doc (DOC, 28KB) 2019-11-25 12:18:25 28KB 376 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert monitoring.doc (DOC, 57KB) 2019-11-29 12:13:18 57KB 394 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc (DOC, 61.KB) 2019-12-02 12:37:34 61.KB 422 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chełchowski 20-11-2019 11:36:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Janusz 20-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chełchowski 02-12-2019 12:37:34