Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Straż Miejska Wrocławia

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze RODO

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w trybie RODO w Staży Miejskiej Wrocławia

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Wrocławia

ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w iod@strazmiejska.wroclaw.pl,

nr tel. 71 370 02 50, ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie art. 6 ust.1 pkt a/b/c/d/e RODO;

  1. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Możemy przetwarzać m.in. do celów rekrutacji, udziału w zajęciach organizowanych przez Straż Miejska (konsekwencją nie podania danych danych osobowych może być, brak możliwości osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanego, np. brak możliwości udziału w szkoleniu);

  2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Administratora (konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy);

  3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. podjęcia działań wiązanych z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej, w celu realizacji procesu przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Straży Miejskiej (konsekwencje związane z niepodaniem danym zostały określone w przepisach szczególnych);

  4. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przede wszystkim działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia np. dane osób wymagających pomocy, dane osób zaginionych;

  5. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Zgodnie z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej np. ochrony środowiska, pomoc bezdomnym (konsekwencje związane z niepodaniem danym zostały określone w przepisach szczególnych).

ODBIORCY DANYCH

 

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych użytkowanych w straży.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanego w pkt 3 oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, nie krócej niż okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

  1. do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

  2. jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  3. do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

PROFILOWANE

Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Klauzula RODO doc.doc (DOC, 45.00Kb) 2020-01-31 10:16:16 479 razy
2 Klauzula 2019 do powieszeniadoc 2.pdf (, 224.80Kb) 2019-08-28 12:07:52 122 razy
3 28_08_2019_12_07_52_Klauzula 2019 do powieszeniadoc 2.doc (, 55.50Kb) 2019-08-28 12:07:52 114 razy
4 Klauzula 2019 do powieszeniadoc 2.doc (DOC, 54.50Kb) 2019-04-30 08:21:47 116 razy
5 Klauzula 2019 do powieszeniadoc .pdf (PDF, 224.14Kb) 2019-04-30 07:34:42 97 razy
6 Klauzula Informacyjna.pdf (PDF, 226.46Kb) 2019-04-16 14:55:20 45 razy
7 08_04_2019_15_02_45_Klauzula informacyjna RODO.pdf (PDF, 224.27Kb) 2019-04-08 15:02:45 62 razy
8 Klauzula 2019doc.pdf (PDF, 225.47Kb) 2019-02-27 12:15:16 178 razy
9 07_06_2018_08_58_09_Klauzula informacyjna RODO.pdf (PDF, 233.23Kb) 2018-06-07 08:58:09 181 razy
10 Klauzula informacyjna RODO.pdf (PDF, 233.42Kb) 2018-06-01 08:50:50 42 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chełchowski 01-06-2018 08:50:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Chełchowski 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chełchowski 31-01-2020 10:16:16