Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Straż Miejska Wrocławia

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych DOD


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w trybie Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) w Staży Miejskiej Wrocławia

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Wrocławia

ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w iod@strazmiejska.wroclaw.pl,

nr tel. 71 370 02 50, ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA I

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla porządku publicznego zgodnie  z ustawowymi zadaniami Straży Miejskiej określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.) i innych przepisach.

Straż Miejska zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.), w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

  1. w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

  2. z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

  • do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  • do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe;

  • do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy - dane osobowe zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,

  • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych, dane osobowe muszą zostać zachowane do celów dowodowych, a zgodnie z prawem podlegają one usunięciu.

Należy jednak mieć na uwadze, że Straż Miejska Wrocławia przetwarza dane osobowe głównie na podstawie prawa, zatem powyższe uprawnienia w całości lub części mogą osobie, której dane dotyczą nie przysługiwać. Odmowa realizacji powyższych uprawnień zawsze będzie opierała się na przepisach prawa.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.

Administrator nie przekazuje (i nie zamierza przekazywać) danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub DODO.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych DOD.doc (DOC, 40.50Kb) 2021-06-25 10:50:45 297 razy
2 31_01_2020_10_11_28_Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych DOD.docx (, 17.72Kb) 2020-01-31 10:11:28 0 razy
3 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych DOD.docx (, 17.72Kb) 2020-01-31 07:11:32 143 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chełchowski 31-01-2020 07:11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Chełchowski 31-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chełchowski 25-06-2021 10:50:45