Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Straż Miejska Wrocławia

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas odbywania stażu/praktyk


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas odbywania stażu/praktyk

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Wrocławia

ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w iod@strazmiejska.wroclaw.pl,

nr tel. 71 370 02 50, ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarza się w celu zrealizowania praktyk studenckich na podstawie umowy zawartej umowy zawartej z urzędem pracy/szkolą;

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie

przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji stażu/ praktyki.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Straż Miejską Wrocławia, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

  • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:

  • kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,

  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

  • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  • zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych.

f. w każdej chwili możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych we wskazanym celu, wówczas Straż Miejska Wrocławia zaprzestanie przetwarzania danych pozyskanych na podstawie zgody.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

PROFILOWANE

Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas odbywania praktyk studenckich.doc (DOC, 47.00Kb) 2020-01-31 10:21:40 375 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chełchowski 31-01-2020 10:21:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Chełchowski 31-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chełchowski 31-01-2020 10:21:40