Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Straż Miejska Wrocławia

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych sygnalisty w Staży Miejskiej Wrocławia


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

sygnalisty w Staży Miejskiej Wrocławia

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Wrocławia

ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w iod@strazmiejska.wroclaw.pl,

nr tel. 71 370 02 50, ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pan, Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Straż Miejską Wrocławia w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie: art. 6 ust.1 pkt a/c/f RODO;

art. 6 ust.1 pkt a RODO. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów w formie dobrowolnej zgody, jeżeli nie decyduje się na zachowanie anonimowości.

art. 6 ust.1 pkt c RODO Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

art. 6 ust.1 pkt f RODO Przetwarzanie jest niezbędne w celu zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa.

ODBIORCY DANYCH

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pan, Pani dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych użytkowanych w straży.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pan, Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanego w pkt 3 oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, nie krócej niż okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Posiada Pan, Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania).

Przysługuje Panu, Pani także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

PROFILOWANE

Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Klauzula sygnaliści doc.doc (DOC, 43.00Kb) 2021-12-28 13:43:25 228 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chełchowski 28-12-2021 13:43:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Chełchowski 28-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chełchowski 28-12-2021 13:43:25