Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Straż Miejska Wrocławia

Sprawozdanie za rok 2021 zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji


KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ

na terenie miasta WROCŁAWIA

na dzień 31 GRUDNIA 2021 R.

ADRES:

STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA

UL. NA GROBLI 14/16, 50-421 WROCŁAW

TELEFON: 71 347 16 35

FAKS: 71 347 16 34

E-MAIL: straz@strazmiejska.wroclaw.pl

STATUS ORGANIZACYJNY:

Jednostka organizacyjna Miasta Wrocławia,

działająca w formie jednostki budżetowej.

DATA POWOŁANIA: 25 Września 1991r.


Załącznik numer 2

Straż Miejska Wrocławia

stan na dzień 31.12.2021 r.

Ewidencja etatów

L.p.

Stanowiska w straży gminnej (miejskiej)

Liczba etatów na poszczególnych stanowiskach

pełny etat

3/4 etatu

1/2 etatu

1/4 etatu

inny wymiar etatu

1

komendant

1

0

0

0

0

2

zastępca komendanta

2

0

0

0

0

3

naczelnik

4

0

0

0

0

4

zastępca naczelnika

5

0

0

0

0

5

kierownik

17

0

0

0

0

6

zastępca kierownika

14

0

0

0

0

7

starszy inspektor

56

0

0

0

0

8

inspektor

21

0

0

0

0

9

młodszy inspektor

6

0

0

0

0

10

starszy specjalista

13

0

0

0

0

11

specjalista

14

0

0

0

0

12

młodszy specjalista

18

0

0

0

0

13

starszy strażnik

23

0

0

0

0

14

strażnik

14

0

0

0

0

15

młodszy strażnik

35

0

0

0

0

16

aplikant

21

0

0

0

0

17

Razem strażnicy

264

0

0

0

0

18

stanowiska urzędnicze

35

0

0

0

0

19

stanowiska pomocnicze i obsługi

8

3

3

0

0

20

Liczba etatów ogółem

310,75

2,25

1,5

0

0

Plan etatów na rok 2021: 323 ( strażniczych), 46 ( etaty cywilne).

Wykonanie planu na 31.12.2021 r.: 264 - strażniczych , 46,75 - cywilnych.

Załącznik numer 3

Straż Miejska Wrocławia

stan na dzień 31.12.2021 r.

Wykształcenie strażników

WYKSZTAŁCENIE

Lp

Stanowisko

wyższe

średnie

podstawowe

1

Komendant

1

0

0

2

Zastępca Komendanta

2

0

0

3

Naczelnik

4

0

0

4

Zastępca naczelnika

5

0

0

5

Kierownik

17

0

0

6

Zastępca kierownika

12

2

0

7

Starszy inspektor

13

43

0

8

Inspektor

1

20

0

9

Młodszy inspektor

1

5

0

10

Starszy specjalista

6

7

0

11

Specjalista

5

9

0

12

Młodszy specjalista

8

10

0

13

Starszy strażnik

6

17

0

14

Strażnik

7

7

0

15

Młodszy strażnik

15

20

0

16

Aplikant

8

13

0

17

Razem strażnicy (suma pkt 1-16)

111

153

0

18

Stanowiska urzędnicze, pomocnicze i obsługi

23

19

4,75

19

Liczba etatów ogółem

134

172

4,75

Załącznik numer 4

Straż Miejska Wrocławia

stan na dzień 31.12.2021 r.

Część II

Ewidencja wyposażenia

Lp.

Wyposażenie

Liczba

1

Kajdanki zakładane na ręce

288

2

Pałki służbowe

293

3

Psy służbowe

0

4

Chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających

283

5

Przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej

0

6

Siatki obezwładniające

0

7

Broń palna

0

8

Środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych

218

9

Pojazdy:

0

a) samochody

37

b) motocykle

0

c) skutery

0

d) rowery

8

10

Konie

7

OD. 8. 191 urządzenia służące do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych są jedynie obsługiwane przez naszych funkcjonariuszy. Urządzenia te są elementem systemu monitoringi miejskiego. Straż Miejska Wrocławia posiada 27 sztuki kamer monitoringu.

Straż Miejska Wrocławia

stan na dzień 31.12.2021 r.

Załącznik numer 5

Część III

Ewidencja wyników działań straży

Lp.

Rodzaje wykroczeń zawartych w:

Środki oddziaływania wychowawczego (art. 41 k.w.)

Mandat

Wnioski do sądu

Inny sposób zakończenia czynności (np. odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie, przekazanie sprawy innym organom)

Razem

Razem

liczba

kwota

Ustawie - Kodeks wykroczeń

a)

wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

21

655

74161

35

3

714

b)

wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym

0

5

2100

2

0

7

c)

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

14

95

32100

5

4

118

d)

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

5123

23102

3951805

295

5082

33605

art. 86a kw

1

12

1150

0

0

13

e)

wykroczenia przeciwko osobie

0

2

250

0

0

2

f)

wykroczenia przeciwko zdrowiu

215

294

29806

5

0

514

g)

wykroczenia przeciwko mieniu

0

0

0

0

0

0

h)

wykroczenia przeciwko interesom konsumentów

0

0

0

0

0

0

i)

wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

0

17

2600

8

0

25

j)

wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

251

932

106680

21

468

1672

k)

szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe

0

0

0

0

0

0

2

przepisach wprowadzających Kodeks pracy

0

0

0

0

0

0

3

ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

60

205

20830

9

0

274

4

ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

1

10

2450

0

0

11

5

ustawie o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach

50

286

86180

17

0

353

art. 10 ust. 2b

1

26

8750

0

0

0

art. 10 ust. 2c

0

0

0

0

0

0

6

ustawie o ochronie zwierząt

0

2

900

0

0

2

7

ustawie o odpadach

28

258

91250

7

0

293

8

ustawie - Prawo ochrony środowiska

9

3

600

10

0

22

9

ustawie - Prawo o miarach

5

80

9000

2

0

87

10

ustawie - Prawo wodne

0

33

14700

0

0

33

11

ustawie o publicznym transporcie drogowym

0

0

0

0

0

0

12

ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

16

381

79985

14

0

411

13

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

2

10

3450

0

0

12

14

ustawie o ochronie przyrody

1

3

1000

0

0

4

15

ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

3

13

3800

5

0

21

16

ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

0

0

0

0

0

0

17

ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

26

28

9900

0

0

54

18

ustawie o bateriach i akumulatorach

4

1

500

0

0

5

19

ustawie - Kodeks wyborczy

0

0

0

0

0

0

20

aktach prawa miejscowego (przepisy porządkowe)

0

0

0

0

0

0

21

innych

1

5

1650

0

0

0

OGÓŁEM

5830

26420

4 525 697,00 zł

435

5557

38252

Straż Miejska Wrocławia

stan na dzień 31.12.2021 r.

Załącznik numer 6

Pozostałe wyniki działania

Lp.

Pozostałe wyniki działania

Liczba

1

pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół

5528

2

Wydane dyspozycje usunięcia pojazdów, w tym:

4121

a) na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

427

b) na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

3694

- pojazdy usunięte z drogi

3823

- zastosowanie procedury wynikającej z art. 130a ust. 2a

298

3

pojazdy odnalezione

1

4

osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

282

5

ujawnione przestępstwa

11

6

osoby ujęte i przekazane Policji

90

7

zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem

29

8

chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej

6

9

konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy

0

10

kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby

372

11

Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące:

53955

a) zakłócenia porządku publicznego

4480

b) zagrożenia w ruchu drogowym

37214

c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami

4919

d) zagrożenia życia i zdrowia

3799

e) zagrożeń pożarowych (katastrofy)

31

f) awarii technicznych

1

g) zwierząt

771

Pozostałe zgłoszenia:

2740

Wyniki działań związanych z realizacją zadań w zakresie przestrzegania przepisów związanych
z ogłoszeniem na obszarze RP stanu epidemii

Liczba pouczeń

Liczba nałożonych mandatów karnych

Liczba sporządzonych wniosków do sądu

256

224

0

OGÓŁEM 480

Straż Miejska Wrocławia

stan na dzień 31.12.2021 r.

Załącznik numer 7

Wypadki w służbie/pracy

L.p.

Wypadki w służbie

Ilość

1.

Wypadki ze skutkiem śmiertelnym

2.

Wypadki, wskutek których nastąpił trwały uszczerbek na zdrowiu

3.

Wypadki, wskutek których nastąpił czasowy uszczerbek na zdrowiu

6

4.

Czynna napaść na strażnika gminnego (miejskiego)

0

Ogółem

6


Straż Miejska Wrocławia

stan na dzień 31.12.2021r.

Załącznik numer 8

Współpraca straży z Policją

Lp.

Rodzaj przedsięwzięcia

Krótka informacja dotycząca przedsięwzięcia

Patrole mieszane

(strażnik i policjant) -ogólny opis z podaniem liczby wspólnych patroli
w ciągu roku

847 - współpraca z komisariatami w ramach kontroli przestrzegania obostrzeń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii, wywołanej przez chorobę COVID-19.

29 - współpraca Policji z Oddziałem ECO - kontrole pojazdów zanieczyszczających drogę (wyjazdy z placów budowy) oraz kontrole pojazdów poruszających się na obszarze terenów wodonośnych.

2.

Szkolenia

Egzamin kończący i kurs podstawowy strażników gminnych(miejskich ) - 31 osób.

Szkolenia w ramach konferencji służb, inspekcji i straży - 50 osób.

3.

Akcje prewencyjne, z podaniem liczby zaangażowanych strażników i liczby akcji.

Działania prewencyjne prowadzone podczas trwania uroczystości państwowych, lokalnych, kościelnych, manifestacji, zgromadzeń publicznych, festynów, imprez sportowych oraz innych wydarzeń.

Liczba zaangażowanych strażników: 410

Liczba akcji: 110.

4.

Inne wspólne inicjatywy

Wspólne działania kontrolne z: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Wydziałem Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia, placówkami oświatowymi (prelekcje w szkołach i przedszkolach), z korporacjami taxi w ramach programu „Taksówkarz”.

1

7

9

8

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Sprawozdanie za rok 2021 zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji .pdf (PDF, 1.11Mb) 2022-01-26 11:51:04 122 razy
2 Sprawozdanie za rok 2021 zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji .doc (DOC, 204.50Kb) 2022-01-26 11:51:04 83 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chełchowski 26-01-2022 11:51:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Chełchowski 26-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chełchowski 26-01-2022 11:51:04