Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Straż Miejska Wrocławia

Dostawa 4 szt. bezzałogowych statków powietrznych wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem, dodatkowego wyposażenia oraz obsługa szkolenia UAVO

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI POWYŻEJ  30 000 EURO NA

Dostawę 4 szt. bezzałogowych statków powietrznych wraz z niezbędnym osprzętem

i oprogramowaniem, dodatkowego wyposażenia oraz obsługa szkolenia UAVO

 

 

 1. Zamawiający: 

Straż Miejska Wrocławia 50-421 Wrocław , ul. Na Grobli 14/16 tel. (071)3471635  fax (071) 3471634, straz@strazmiejska.wroclaw.pl, godziny urzędowania : od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

 1. Określenie trybu zamówienia : przetarg nieograniczony  
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  jest dostępna na stronie internetowej:   www.smwroclaw.pl
 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt. bezzałogowych statków powietrznych wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem, dodatkowego wyposażenia oraz obsługa szkolenia UAVO.                                                                                                                          
 4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):38651600-9, 32333100-7, 38410000-2, 80510000-2, 48700000-5.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 7. Termin wykonania zamówienia  : od dnia podpisania umowy – 20.12.2019 r.
 8. Warunki udziału w postępowaniu:     
 1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, tj. nie podlegają wykluczeniu i spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie).
 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);
 3. zdolności technicznej lub zawodowej (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);
 1. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
 2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp.
 3. Zamawiający wyklucza również z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
 4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw

       wykluczenia:

 1. Oświadczenia wykonawcy składane na podstawie art. 25 ust. 1 i art. 25a ust. 1 ustaw Pzp.
 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
 3. Odpisy z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji
 1. Zamawiający nie wymaga  wniesienia wadium.
 2. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie :

cena         - 60 %

gwarancja        - 40 %

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie pokój nr 9 w godzinach urzędowania, w terminie do dnia  15.11.2019 r. do godz.  9:30. Oferty należy sporządzić w języku polskim.

 1. Termin związania ofertą:

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 1. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
 2. Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.

 

 

 

Wrocław , dnia  05.11.2019 r.

 

                                                                                                                                               Zbigniew Słysz

                                                                                                                              Komendant Straży Miejskiej Wrocławia

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ oraz załączniki.zip (ZIP, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-11-05 13:29:49 1.1MB 45 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 13_11_2019_odpowiedzi_na_zapytania__do_siwz.doc (DOC, 33.KB) 2019-11-13 09:56:21 33.KB 369 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 informacja z otwarcia ofert monitoring.doc (DOC, 53.KB) 2019-11-08 13:26:24 53.KB 4 razy
2 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 466KB) 2019-11-15 13:03:09 466KB 395 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc (DOC, 60KB) 2019-11-08 13:26:24 60KB 3 razy
2 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx (DOCX, 187KB) 2019-11-19 10:01:58 187KB 390 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Smok 05-11-2019 13:29:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Smok 05-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Smok 19-11-2019 10:01:58